„Wymigane zagadnienia sztuki renesansu”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Agnieszkę Kołodziejczak

Jakie problemy rozwiązuje nasza innowacja i co nowego wnosi do obecnej praktyki

Innowacja „Wymigane zagadnienia sztuki renesansu” to Metodyka nauczania osób głuchych i słabosłyszących z wykorzystaniem multimediów w procesie edukacyjnym poprzez stworzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu historii sztuki renensansu wraz z instrukcją tworzenia materiałów edukacyjnych dla osób głuchych i słabosłyszących opisującą optymalne uwarunkowania techniczne niezbędne przy realizacji filmów edukacyjnych dla osób głuchych i słabosłyszących z praktycznymi wskazówkami do realizacji tego typu projektów edukacyjnych.

Metodyka została uzupełniona o film video (wypowiedzi członków zespołu realizującego projekt) o sposobie i metodologii realizacji filmów edukacyjnych z napisami dla osób głuchych i słabosłyszących.

Materiały wspierające stanowi seria 80 filmów edukacyjnych w języku migowym wraz  z ebookiem w formacie pdf składającymi się na całość podręcznika w języku migowym na temat sztuki renesansu, której celem jest zwiększenie wiedzy i świadomości niesłyszących osób w zakresie edukacji kulturalno-artystycznej osób głuchych w Polsce, a także wzrost partycypacji i aktywności społecznej dzięki uczestnictwu w życiu kulturalnym.

Celem Innowacji jest zwiększenie zainteresowania osób głuchych i słabo słyszących aktywnym uczestnictwem w wydarzeniach społeczno-kulturalnych, a także podniesienie ich poziomu wiedzy z zakresu sztuki i kultury. Dodatkowym walorem innowacji jest wzbogacenie słownictwa leksykalnego języka migowego z obszaru sztuki renesansu dla tłumaczy języka migowego, edukatorów placówek muzealnych, osób uczących się języka migowego na kursach i na studiach uniwersyteckich. Innowacja doprowadzi do zwiększenia dostępu do szeroko rozumianej przestrzeni publicznej w postaci muzeów, galerii, instytucji kulturalnych, czy wydarzeń kulturalnych poprzez zwiększenie wiedzy na temat renesansu w PJM.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Odbiorcy Innowacji to indywidualne osoby głuche i słabosłyszące z terenu całej Polski (bez ograniczenia wieku).

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Użytkownikami innowacji mogą być trenerzy i edukatorzy w organizacjach pozarządowych sektora kultury, edukatorzy i tłumacze języka migowego, pracownicy instytucji kulturalnych, dyrektorzy placówek oświatowych dla osób głuchych, centra pomocy osobom niepełnosprawnym, a także szkoły wyższe edukujące w zakresie wychowania plastycznego i kulturoznawstwa oraz muzealnictwa, czy specjaliści i koordynatorzy dostępności w instytucjach publicznych związanych z kulturą i sztuką.

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

  • Metodykę nauczania osób głuchych i słabosłyszących z wykorzystaniem multimediów,
  • filmy edukacyjne prezentujące najważniejsze zagadnienia z zakresu sztuki renesansu,
  • Ebook – podręcznik zawierający spisane treści filmów edukacyjnych,
  • Raport z przygotowania i testowania innowacji.

Kim jesteśmy?

Agnieszka Kołodziejczak jest osobą głuchą znającą bardzo dobrze polski język migowy i język polski pisany, działającą w społeczności artystów głuchych w Polsce od 25 lat.  Innowatorka jest doktorantką Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie standardów dostępności w obszarze kultury i sztuki od 2019r oraz współzałożycielką GAG (Grupy Artystów Głuchych) i członkiem Rady GAG (redakcja tekstów polskich i pisanie artykułów, koordynacja działań grupy) od 2012 r.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Agnieszka Kołodziejczak
E-mail: akolodziejczak@o2.pl