Opis projektu

Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra Dostępność + realizowany przez DGA Spółka Akcyjna jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

ZADANIA, DZIAŁANIA, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU
Działania w ramach projektu będą realizowane w 2 ścieżkach:

A. preinkubacja i inkubacja mikroinnowacji:

  • rekrutacja innowatorów(-ek),
  • wybór pomysłów,
  • wsparcie innowatorów(-ek) (etap generowania/testowania innowacji),
  • wybór do upowszechniania i upowszechnienie rozwiązań.

B. akceleracja
wybór innowacji i wsparcie w ich udoskonaleniu, rozwinięciu i przygotowaniu do wdrożenia na szerszą skalę,
wybór do upowszechniania i upowszechnienie innowacji.

GRUPY DOCELOWE
Grupa docelowa projektu jest podzielona na odbiorców i użytkowników / odbiorczynie i użytkowniczki rozwiązań oraz grantobiorców i innowatorów / grantobiorczynie i innowatorki.

Odbiorcy: osoby ze szczególnymi potrzebami:

  1. osoby z niepełnosprawnościami,
  2. osoby starsze o ograniczonej mobilności/percepcji,
  3. posiadające ograniczenia w samodzielnym funkcjonowaniu w codziennym życiu i możliwości korzystania z usług publicznych/innych o charakterze powszechnym.

Użytkownicy: to między innymi instytucje świadczące usługi publiczne, NGO działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, ich opiekunowie, inne podmioty zainteresowane korzystaniem z innowacji w zakresie szerokorozumianej dostępności.

Grantobiorcy/Grantobiorczynie (ścieżka A) i innowatorzy/innowatorki społeczni(-ne) (ścieżka B):

  • osoby fizyczne i grupy nieformalne,
  • podmioty prywatne i publiczne,
  • NGO.

mające pomysł na innowację społeczną wspierającą osiągnięcie celów projektu.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Wsparcie procesu inkubacji 35 innowacyjnych pomysłów i akceleracji 8 innowacyjnych prototypów wpisujących się w temat DOSTĘPNOŚĆ z terenu całej Polski. Dotyczą one rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej szeroko rozumianej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym z niepełnosprawnościami, osób starszych, innych o ograniczonej mobilności lub percepcji). Minimum 20% inkubowanych i 50% akcelerowanych rozwiązań z wyżej wymienionych zostanie przygotowanych do wdrożenia na szeroką skalę w okresie do 12.2028 r.

EFEKTY, REZULTATY PROJEKTU
W efekcie realizacji zostanie upowszechnione co najmniej 8 inkubowanych i 4 akcelerowanych innowacji dotyczących szybszego, skuteczniejszego, bardziej wydajnego rozwiązywania problemów społecznych. Są one związane z brakiem wystarczającej dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, o ograniczonej mobilności lub percepcji. Podjęte działania w zakresie włączenia innowacji do praktyki zwielokrotnią szansę zmiany w zakresie dostępności, uniwersalnego projektowania infrastruktury, produktów, usług dla osób ze szczególnymi potrzebami.

WARTOŚĆ PROJEKTU, (CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU) ORAZ WYSOKOŚĆ WKŁADU FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu grantowego wynosi 9 981 565,00 zł.
Dofinansowanie w kwocie 9 981 565,00 zł pochodzi z następujących źródeł:

– ze środków europejskich w kwocie 9 482 486,75  zł,
– ze środków budżetu państwa w kwocie 499 078,25 zł.