FAQ

Pytania i odpowiedzi

Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra Dostępność +” jest realizowany na podstawie umowy zawartej w Warszawie 8 lutego 2024 r. pomiędzy DGA S.A. a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Umowa dotyczy dofinansowania projektu grantowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027. Projekt jest współfinansowany ze środków EFS + i ma związek z tematem dostępności. Oznacza to, że realizowane innowacje będą dotyczyć szeroko rozumianej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i przyczyniać się do realizacji wszystkich celów szczegółowych EFS+.

Realizatorem projektu jest DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 37 (kod pocztowy 61-896). Więcej o DGA.

Telefonicznie pod numerem 505 820 079 lub mailowo na adres: biuro@inkubatorwielkichjutra.pl. Możesz też użyć formularza kontaktowego na naszej stronie.

Do tej pory wdrożyliśmy 100 innowacji, a nasi eksperci pomogą Ci na każdym etapie działania. Razem możemy zrobić dużo dobrego. Twój pomysł ma szansę przerodzić się w innowację, która może pomóc wielu osobom. Zachęcamy do obejrzenia filmów z wypowiedziami innowatorów biorących udział w poprzednich edycjach inkubatora. Zajrzyj też do zakładki „O nas”.

Od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r.

Na terenie całej Polski.

Możesz dostać wsparcie na innowacyjne narzędzie, rozwiązanie lub usługę, dotyczące rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej i szeroko rozumianej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Chodzi o zarówno o brak uniwersalnego projektowania infrastruktury, jak i dostępności do produktów oraz usług dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zajrzyj do zakładek „Dla kogo możesz stworzyć innowację?” oraz „Jakich rozwiązań szukamy?”

Wsparcie finansowe wynosi 100%, nie potrzebujesz więc wkładu własnego.

Nie, możesz starać się maksymalnie o kwotę 100 tys. zł.

Tak, oferujemy m.in. eksperckie wsparcie merytoryczne (pomoc opiekuna innowacji oraz eksperta ds. dostępności), a także coaching/mentoring i doradztwo specjalistyczne.

Inkubatory mogły wybrać jeden spośród czterech tematów, w ramach którego będą przyznawały dofinansowanie na innowacje.

Są to, takie tematy jak zatrudnienie, kształcenie, włączenie społecznie oraz dostępność.

Nasz inkubator przyznaje dofinansowanie na innowacje w temacie dostępności. Innowacje powinny więc dotyczyć szeroko rozumianej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, a także przyczyniać się do realizacji wszystkich celów szczegółowych EFS+.

Jak najbardziej możesz zgłosić się do nas ze swoim pomysłem. Oferujemy wsparcie na każdym etapie – podczas konsultacji indywidualnych, warsztatów oraz webinarów. W czasie tworzenie specyfikacji pomoże Ci nasz ekspert, a w trakcie procesu przygotowania, testowania oraz dopracowywania innowacji, będzie towarzyszył Ci nasz opiekun innowacji/ekspert ds. dostępności. Będzie na bieżąco monitorować zgodność innowacji z wytycznymi w zakresie dostępności.

O wsparcie może starać się każdy, zarówno osoba indywidualna (osoby indywidualne mogą łączyć się w grupy nieformalne),  jak i podmiot, mający pomysł na innowację społeczną dotyczącą rozwiązywania problemów związanych z brakiem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Więcej na ten temat znajdziesz w zakładce „Kogo szukamy?” i w regulaminie.

Niestety, nie możesz realizować pomysłu, który zgłosiłeś(-aś) wcześniej w innym inkubatorze. Weryfikacja tego nastąpi m.in. w oparciu o listę innowacji znajdujących się w bazie portalu www.innowacjespoleczne.pl.

Możesz starać się o dofinansowanie swojego pomysłu w kilku inkubatorach, ale umowę o grant podpisujesz tylko z jednym inkubatorem.

Możesz zgłosić kilka innowacji do jednego inkubatora, ale zrealizujesz tylko dwie w ciągu trwania projektu, czyli do 31.12.2028.

Wystarczy, że wyślesz nam wstępny formularz zgłoszeniowy, którego wzór znajdziesz na naszej stronie w zakładce „Zgłoś innowację”.

Możesz też wysłać nam formularz papierowy na adres biura projektu: DGA S.A. ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań, z dopiskiem „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”. Jeżeli wyślesz formularz online, nie musisz wysyłać dokumentu tradycyjną pocztą.

Chcąc zgłosić innowację, wypełniasz dwa dokumenty rekrutacyjne: wstępny formularz i pełny formularz.

Krok pierwszy: wypełniasz wstępny formularz zgłoszeniowy i poddajesz go dwuetapowej ocenie.

Krok drugi (w przypadku pozytywnej oceny formalnej) wypełniasz pełny formularz zgłoszeniowy i poddajesz go ocenie merytorycznej.

Grupa docelowa projektu składa się z grupy odbiorców innowacji oraz grupy użytkowników innowacji.

Grupę odbiorców innowacji tworzą osoby, do których kierujemy wsparcie. Są to osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Grupę użytkowników innowacji tworzą osoby/podmioty, które mogą wykorzystywać innowacje, aby pomóc odbiorcom poprzez np. wprowadzenie innowacji do swojej praktyki lub organizacji. Przykładowo, są to osoby oraz instytucje, które pomagają osobom z niepełnosprawnościami, osobom starszym o ograniczonej mobilności lub percepcji, a także terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, ośrodki pomocy społecznej, środowiskowe instytucje opieki, domy pomocy społecznej, fundacje, itp.

Na etapie wstępnego formularza zgłoszeniowego wymagamy, aby wskazać, kto znajduje się w grupie docelowej innowacji, w podziale na odbiorców i użytkowników. Opis powinien być krótki. Musi zawierać: cechy obydwu grup, problemy, z którymi mierzą się na co dzień i z których wynika potrzeba stworzenia innowacji, a także argumenty potwierdzające, w jaki sposób dana grupa skorzysta na wdrożeniu pomysłu.

W pełnym formularzu zgłoszeniowym opis musi być już znacznie bardziej rozbudowany. Nadal powinien występować podział na grupę odbiorców i użytkowników. W przypadku grupy odbiorców wymagamy opisu grupy, z myślą, o której powstaje innowacja, ale potrzebne są też dane o ich głównych cechach, potrzebach i problemach, z jakimi zmagają się w życiu codziennym (w tym barierach).

Pamiętaj też o tym, aby przedstawić liczebność danej grupy oraz skalę problemu w ujęciu ilościowym i jakościowym (ile to osób w wymiarze tego projektu, a ile w ogóle w skali kraju). Napisz również o tym, jakie korzyści przyniesie im wprowadzenie innowacji do głównego nurtu i polityki.

Jeśli chodzi o grupę użytkowników, opis powinien zawierać dane o ich głównych cechach i potrzebach. Przedstaw liczebność grupy i to, jakie korzyści przyniesie wprowadzenie innowacji do systemu wsparcia społecznego.

Oczywiście. Wzór umowy znajdziesz na stronie www.inkubatorwielkichjutra.pl w regulaminie .

Tak, planujemy obowiązkowe warsztaty dla osób, które złożą wnioski i otrzymają pozytywną ocenę formalną. To będzie okazja do weryfikacji założeń, doprecyzowania pomysłów i zakresu innowacji. Chcemy przygotować Cię do tego, aby poprawnie wypełnić pełny formularz zgłoszeniowy. Pamiętaj też, że w każdej chwili, nawet przed dostarczeniem formularza, możesz się z nami skontaktować i skonsultować.

Zadzwoń do naszego biura projektu pod nr. tel. 505 820 079 lub napisz e-mail na adres: biuro@inkubatorwielkichjutra.pl. Możesz też skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie.

Kryteria są różne w zależności od etapu oceny. Wszystkie kryteria zarówno oceny formalnej, jak i merytorycznej znajdziesz w regulaminie, w procedurach projektu grantowego.

Ocena formalna składa się z dwóch etapów. Etap I: pierwsza ocena formalna oraz etap II: druga ocena formalna. Obydwa etapy są oceniane na podstawie tego samego dokumentu, czyli wstępnego formularza zgłoszeniowego.

Na podstawie wstępnego formularza zgłoszeniowego eksperci sprawdzają, czy zgłoszony pomysł spełnia kryterium innowacyjności, uniwersalności, a także, czy nie ma ograniczeń ustawowych, prawnych i/lub organizacyjnych w zastosowaniu pomysłu.

We wstępnym formularzu zgłoszeniowym musisz opisać to, dlaczego Twoje rozwiązanie jest innowacyjne. Właśnie na podstawie tych argumentów oceniający stwierdzą, czy Twój pomysł jest innowacyjny. Zachęcamy do zapoznania się z treścią zakładek „Czym jest innowacja“ oraz „Jakich rozwiązań szukamy?“.

Podczas każdego z etapów oceny (drugi i trzeci etap) innowacyjność jest sprawdzana w inny sposób i jest inaczej punktowana.

Etap II to druga ocena formalna. Oceniający czyta wówczas treść wstępnego formularza i ocenia, czy dany pomysł spełnia kryterium innowacyjności. Jeżeli spełnia – przyznaje mu 1 pkt., jeżeli nie – 0 pkt. W przypadku gdy Twój pomysł nie otrzyma punktu, nie przejdzie do etapu III.

Etap III to ocena merytoryczna. Ekspert ocenia wówczas stopień innowacyjności pomysłu, czytając pełny formularz zgłoszeniowy. Na tym etapie możesz dostać od 0 do 20 pkt. Im bardziej rozwiązanie jest innowacyjnie, tym więcej punktów otrzymasz w ocenie.

W ramach kryterium uniwersalności ekspert analizuje, czy jest szansa, aby zastosować dany pomysł w innym obszarze problemowym i/lub w innym miejscu i/lub czasie.

Podczas każdego z etapów oceny (drugi i trzeci) uniwersalność jest sprawdzana w inny sposób i jest inaczej punktowana.

Etap II to druga ocena formalna. Oceniający czyta treść wstępnego formularza zgłoszeniowego i ocenia, czy dany pomysł spełnia kryterium uniwersalności. Jeżeli spełnia – przyznaje mu 1 pkt., jeżeli nie – 0 pkt. W przypadku gdy Twój pomysł nie otrzyma punktu, nie przejdzie do etapu III.

Etap III to ocena merytoryczna. Ekspert ocenia wówczas stopień uniwersalności pomysłu, czytając pełny formularz zgłoszeniowy. Na tym etapie możesz dostać od 0 do 20 pkt. Im bardziej rozwiązanie jest uniwersalne, tym więcej punktów otrzymasz w ocenie.

Aby dostać pozytywną ocenę, Twój pomysł nie może podlegać ograniczeniom ustawowym, prawnym i/lub organizacyjnym (np. dotyczącym danej grupy docelowej).   Twoja innowacja powinna być dopasowana do      indywidualnych potrzeb danego odbiorcy. Chodzi o to, aby rozwiązanie zostało zaakceptowane przez osoby, z myślą, o których jest tworzone (modyfikowane). Spełnienie tego kryterium jest konieczne, jeżeli zależy Ci na tym, aby Twoja innowacja była powszechnie stosowana.

Takie innowacje wybieramy na podstawie wyników przeprowadzanej przez nas ewaluacji. Więcej na temat przebiegu procesu ewaluacji znajdziesz w regulaminie, w rozdziale pt. „Ewaluacja i wybór innowacji do skalowania”.

W ramach umowy o powierzenie grantu innowator(-ka) jest zobowiązany(-na) do przeniesienia autorskich praw majątkowych do wypracowanej innowacji społecznej. Dotyczy to również wyłącznego prawa do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Więcej na ten temat znajdziesz w regulaminie, w rozdziale pt. „Prawa autorskie w procedurach projektu grantowego”.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej udostępni zrealizowane innowacje w ramach licencji otwartej typu „Creative Commons” („CC”). Jest to po prostu otwarty dostęp do innowacji.

Nie, granty są zwolnione z podatku dochodowego zarówno PIT, jak i CIT.

Wydatki w ramach grantu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług (VAT). Oświadczasz, czy kwoty wskazane w szczegółowym budżecie zawierają/nie zawierają VAT.

Jeżeli jesteś czynnym podatnikiem VAT i nie prowadzisz działalności zwolnionej z VAT, musisz przedstawić uzasadnienie braku prawnej możliwości odliczenia podatku VAT lub stworzyć budżet w kwotach netto i pokryć VAT we własnym zakresie.

Jeżeli nie jesteś czynnym podatnikiem VAT, tworzysz budżet w kwotach brutto, a VAT uznawany jest za wydatek kwalifikowalny.

Twój status jako podatnika VAT jest weryfikowany na podstawie oświadczenia.