FAQ

Pytania i odpowiedzi

W ramach jakich kryteriów są oceniane wnioski?

Wnioski oceniane są w ramach kryteriów opisanych w załączniku nr 5 oraz załączniku nr 6 do Regulaminu udziału w projekcie dostępnego na stronie
http://www.inkubatorwielkichjutra.pl/regulamin/

Z ilu etapów składa się ocena formalna?

Ocena formalna składa się z dwóch etapów.

Jakie kryteria podlegają pierwszej ocenie formalnej?

W ramach pierwszej oceny formalnej eksperci sprawdzają poprawność wniosków zgodnie z pytaniami zamieszczonymi w karcie oceny formalnej:

 1. Czy pomysł zgłoszony został w danym terminie naboru?
 2. Czy pomysł zgłoszono w formie wskazanej w Procedurach realizacji Projektu grantowego?
 3. Czy formularz zgłoszeniowy wypełniono zgodnie z Instrukcją?
 4. Czy osoba indywidualna/podmiot zgłaszająca/zgłaszający pomysł do Projektu nie jest wykluczona/wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia?
 5. Czy osoba indywidualna/podmiot zgłaszająca/zgłaszający pomysł do Projektu złożyła/złożył (poprzez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania podmiotu) oświadczenie dot. aplikowania o wsparcie tylko i wyłącznie w ramach przedmiotowego Projektu?
 6. Czy osoba indywidualna/podmiot zgłaszająca/zgłaszający pomysł do Projektu złożyła/złożył (poprzez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania podmiotu) oświadczenie dot. akceptacji Procedur realizacji Projektu grantowego?
 7. Czy osoba indywidualna/podmiot zgłaszająca/zgłaszający pomysł do Projektu wyraziła/wyraził (poprzez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania podmiotu) zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
 8. Czy zgłoszony pomysł jest zgodny z tematyką Konkursu?
 9. Czy zgłoszony pomysł odpowiada na potrzeby odbiorców zgodnie z tematyką Konkursu?
 10. Czy kwota wnioskowanego wsparcia wynosi maksymalnie 50 000,00 PLN?
 11. Czy zgłoszony pomysł nie jest tożsamy z innym pomysłem aplikującym o wsparcie w ramach przedmiotowego Projektu w danym naborze?

Czy mogę aplikować o kwotę większą niż 50 000,00 pln?

Nie. Zadeklarowanie wyższej kwoty oznacza niespełnienie kryterium nr 10 zawartego w karcie oceny formalnej.

Jakie kryteria są oceniane w drugim etapie oceny formalnej?

W trackie drugiego etapu oceny formalnej eksperci oceniają trzy kryteria poprzez odpowiedzi na trzy pytania:

 1. Czy zgłoszony pomysł spełnia kryterium innowacyjności?
 2. Czy zgłoszony pomysł spełnia kryterium replikowalności?
 3. Możliwości zastosowania danego pomysłu (narzędzia/metody/rozwiązania) przez odbiorców, tj. brak ograniczeń ustawowych i/lub prawnych i/lub organizacyjnych, itp.?

Jakie aspekty podlegają ocenie w ramach kryterium : Czy zgłoszony pomysł spełnia kryterium innowacyjności?

Warunkiem koniecznym jest, aby zgłoszony do Projektu pomysł był pomysłem innowacyjnym w skali całej Polski oraz takim, który nie powiela (kopiuje) standardowych form wsparcia oferowanych już w temacie: rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji, , przede wszystkim przez duże zinstytucjonalizowane jednostki, zaplanowanych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Regionalnych Programach Operacyjnych 2014 – 2020 oraz wypracowanych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. WSKAZÓWKA: Innowacja to nie tylko tworzenie nowych rozwiązań, ale również usprawnienie już istniejących (na przykład w kontekście relacji nakład – rezultat lub innym). Zgłoszony pomysł rozpatrywany więc będzie w aspekcie sytuacji, miejsca, czasu i warunków, w ramach których ma zostać wprowadzony. Spełnienie kryterium innowacyjności jest warunkiem koniecznym z uwagi na założenia Projektu realizowanego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne). W przypadku, gdy dany pomysł spełnia kryterium innowacyjności, Oceniający przyzna ocenę „spełnia”, tj. „1”. W sytuacji braku jakiejkolwiek cechy innowacji zaproponowanego pomysłu, otrzymuje on ocenę „nie spełnia”, tj. „0” i zostaje odrzucony. Odpowiedź na podstawie : Załącznik nr 6 do Procedur realizacji Projektu grantowego: „Wzór karty oceny formalnej (ETAP II)

Jakie aspekty podlegają ocenie w ramach kryterium : Czy zgłoszony pomysł spełnia kryterium replikowalności ?

Warunkiem koniecznym jest zdolność do zastosowania danego pomysłu (narzędzia/metody/rozwiązania) na innym obszarze i/lub w innym miejscu i/lub czasie. Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym w celu upowszechnienia pomysłów i włączenia ich do praktyki i polityki zgodnie z założeniami Projektu. W przypadku, gdy dany model może zostać powielony i zastosowany na innym obszarze (na przykład: w innym województwie, mieście, itd.) i/lub w innym miejscu (na przykład: na innym oddziale szpitalnym, w innej placówce, w innej rodzinie) i/lub jego wdrożenie nie jest ograniczone czasowo, Oceniający przyzna ocenę „spełnia”, tj. „1”. W sytuacji braku jakiejkolwiek możliwości powielenia pomysłu, otrzymuje on ocenę „nie spełnia”, tj. „0” i zostaje odrzucony. Odpowiedź na podstawie : Załącznik nr 6 do Procedur realizacji Projektu grantowego: „Wzór karty oceny formalnej (ETAP II)

Jakie aspekty podlegają ocenie w ramach kryterium : Możliwości zastosowania danego pomysłu (narzędzia/metody/rozwiązania przez odbiorców), tj. brak ograniczeń ustawowych i/lub prawnych i/lub organizacyjnych, itp. ?

Warunkiem koniecznym jest brak ograniczeń ustawowych i/lub prawnych i/lub organizacyjnych, itp. do zastosowania danego pomysłu (narzędzia/metody/rozwiązania) przez odbiorców. Pomysł powinien opierać się o model, którego zastosowanie i ewentualna modyfikacja zależeć będzie tylko i wyłącznie od indywidualnych potrzeb danego odbiorcy, jak również akceptacji danego rozwiązania i chęci do jego stosowania przez tego odbiorcę. Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym w celu upowszechnienia pomysłów i włączenia ich do praktyki i polityki zgodnie z założeniami Projektu. W przypadku występowania ograniczeń ustawowych i/lub prawnych i/lub organizacyjnych Oceniający przyzna ocenę „nie spełnia”, tj. „0”, co oznacza odrzucenie pomysłu. W sytuacji braku ograniczeń pomysł otrzymuje ocenę „spełnia”, tj. „1”. Odpowiedź na podstawie : Załącznik nr 6 do Procedur realizacji Projektu grantowego: „Wzór karty oceny formalnej (ETAP II)

Czy mogę skonsultować mój wniosek z ekspertem?

Tak. W tym celu należy zgłosić taką wolę telefonicznie 505 820 079 / 61 859 59 00 lub mailowo

biuro@inkubatorwielkichjutra.pl.  Terminy spotkań i konsultacji będą uzgadnianie indywidualnie, jednak nie później niż do 5.10.2021.

W ramach jakiego Projektu udzielamy wsparcia?

Wsparcie udzielane jest w ramach Projektu „INKUBATOR  INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +”wdrażanego na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i  Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kto jest realizatorem Projektu?

Realizatorem Projektu jest DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Towarowej 37, 61 – 896 Poznań. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w Zakładce: O NAS.

 

Na jakie inicjatywy i jakiego wsparcia udzielamy?

Wsparcia finansowego w wysokości do 50 000,00 zł, jak również wsparcia merytorycznego i organizacyjnego na innowacyjne narzędzia, metody lub rozwiązania dotyczące rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji. Wsparcie takie otrzyma 50 najlepszych pomysłów, spośród których 10 przygotowanych zostanie do wdrożenia na szeroką skalę.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Uczestnikiem Projektu może być każdy, zarówno osoba indywidualna, jak i podmiot, mający pomysł na innowację społeczną dotyczącą rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

. Szczegółowe warunki udziału zamieszczone zostały w Regulaminie udziału w Projekcie (rozdz. III.1.) dostępnym w Zakładce: REGULAMIN i ZASADY. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami!

Jak zgłosić pomysł na innowację społeczną?

To bardzo proste! – Wystarczy kilka kroków:

 1. Zapoznaj się z Regulaminem udziału w Projekcie wraz z załącznikami dostępnym w Zakładce: REGULAMIN I ZASADY.
 2. Sprawdź terminy naboru publikowane w Zakładce: NABÓR- Pierwszy rozpoczął się już w październiku 2019!
 3. Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie w Zakładce: NABÓR – Aplikuj Sprawdź czy zgłoszenie wypełnione zostało zgodnie z Instrukcją!
 4. Prześlij wypełniony elektroniczny formularz zgłoszeniowy do Biura Projektu (poprzez użycie przycisku „Wyślij”). Pamiętaj, aby Twój pomysł wpłynął do Biura Projektu w danym terminie naboru!
 5. Śledź wyniki Konkursu na stronie w Zakładce: Aktualności.

MASZ PYTANIA NA ETAPIE APLIKOWANIA O WSPARCIE – ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z PRACOWNIKAMI BIURA PROJEKTU! JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI! Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania publikować będziemy w Zakładce: FAQ.

A jak się z nami skontaktować?

Odpowiedzi na pytania udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 16.00 w Biurze Projektu przy ul. Towarowej 37  w Poznaniu, pod nr tel.: 505 820 079 lub adresem e-mail: biuro@inkubatorwielkichjutra.pl.

Dlaczego warto zgłosić swój pomysł właśnie do naszego Projektu?

Ponieważ: POMAGAMY już na etapie dopracowywania pomysłu na innowację społeczną! ZAPEWNIAMY wsparcie Zespołu doświadczonych Ekspertów – Specjalistów z różnych dziedzin, Mentorów, Koordynatorów! DZIELIMY SIĘ naszym wieloletnim biznesowym doświadczeniem w inkubowaniu pomysłów! DZIAŁAMY w oparciu o zasady PARTNERSTWA I ETYKI BIZNESOWEJ!

Jaki jest okres realizacji Projektu?

Okres i zasięg terytorialny realizacji Projektu: od 1 września 2019 r. do 30 kwietnia 2023 r., na terenie całej Polski.  W ramach projektu realizowane będą trzy nabory wniosków I – w październiku 2019, drugi we wrześniu 2020, trzeci we wrześniu 2021.

Jaki jest zasięg terytorialny realizacji Projektu?

Projekt realizowany jest na terenie całej Polski. Oznacza to, iż Pomysłodawcą może być każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania (w przypadku osób indywidualnych) czy siedziby (w przypadku podmiotów), pod warunkiem spełnienia warunków udziału zamieszczonych w Regulaminie udziału w Projekcie (rozdz. III.1.) dostępnym w Zakładce: REGULAMIN i ZASADY.

Gdzie można znaleźć informacje o zasadach aplikowania o wsparcie oraz zasadach realizacji umów?

Szczegółowe informacje zawarte zostały w Regulaminie udziału w Projekcie wraz z załącznikami dostępnym w Zakładce: REGULAMIN i ZASADY..
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami!