Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra to miejsce, w którym spotykają się ludzie z pasją.

Dowiedz się więcej
Logo Dostępność plus

Inkubator udziela pomocy eksperckiej i finansowej w formie grantu osobom indywidualnym, grupom nieformalnym oraz różnym organizacjom i instytucjom (pozarządowym, prywatnym i publicznym), które mają nowatorski pomysł na to, jak sprawić, aby osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji mogły w jak największym stopniu samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu (na przykład robić zakupy) i nie były wykluczone z możliwości korzystania z usług publicznych oraz innych o charakterze powszechnym (na przykład dostęp do mediów elektronicznych, dóbr kultury czy usług ochrony zdrowia).

GRANT

Grant

DO 50 000 ZŁ DOFINANSOWANIA

BEZZWROTNA DOTACJA NA ROZWÓJ PROJEKTU

Skontaktuj się

DO 12 MIESIĘCY WSPARCIA DORADCZEGO

DO 12 MIESIĘCY WSPARCIA DORADCZEGO

WARSZTATY W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA DO WDROŻENIA

REGULARNE KONSULTACJE Z EKSPERTAMI

WARSZTATY Z PREZENTACJI

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

COACHING

Skontaktuj się

PROMOCJA

PROMOCJA

KONFERENCJE UPOWSZECHNIAJĄCE

FOLDER PROMOCYJNY

REGIONALNE KONFERENCJE SIECIUJĄCE

FILMY PROMOCYJNE

PROMOCJA W MEDIACH

Skontaktuj się

Celem projektu jest wsparcie procesu inkubacji 50 innowacyjnych pomysłów z terenu całej Polski

Dowiedz się więcej

Ścieżka udziału w projekcie:

Działamy na rzecz DOSTĘPNOŚCI.

Dowiedz się więcej
Logo Dostępność plus

Jak wynika z raportów i badań Polska jest najszybciej starzejącym się państwem w UE. Obecnie, jak wynika z raportów i badań, populacja osób powyżej 65 roku życia stanowi 16% mieszkańców Polski, w 2024 roku osiągnie 23% ludności, a w 2050 roku – 33%. Do tego liczna jest grupa osób niepełnosprawnych – to aż 12% populacji Polski, czyli około 5 mln obywateli. Szacuje się, że aktualnie nawet 30 proc. społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji (np. ludzie poruszający się przy pomocy kul, lasek, balkoników, protez, wózków inwalidzkich), niesłyszący, niedowidzący, z trudnościami manualnymi i poznawczymi (np. po udarze, chorujący na alzheimera), kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem oraz słabsze fizycznie, mające trudności w poruszaniu się, itp. Jednocześnie poprawa dostępności przestrzeni – fizycznej, cyfrowej, komunikacyjnej czy usług i produktów następuje w Polsce zbyt wolno. Np. tylko 9% nowych budynków spełnia wymogi dostępności (2009-2011), tylko 20% pojazdów jest dostosowanych do obsługi osób z niepełnosprawnościami (2016), w obszarze edukacji – w 31% szkół barierą jest infrastruktura szkolna, w 48% brakuje osób wspierających dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami (2018), połowa stron internetowych instytucji publicznych nie spełnia kryteriów dostępności (2017 r.).

Aby odpowiedzieć na wyzwania związane z wyżej opisaną sytuacją w kraju i trendami demograficznymi, 17 lipca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu rządowego Dostępność Plus 2018-2025 (dalej Program Dostępność Plus), MIiR jest instytucją, która odpowiada za koordynację programu i dostępności w ramach sektorowych polityk publicznych. Głównym celem programu jest podniesienie jakości i zapewnienie niezależności życiowej wszystkim obywatelom, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Cele szczegółowe zdefiniowano wokół trzech obszarów problemowych:

  • potrzeby stworzenia regulacji prawnych i instytucjonalnych do wdrażania dostępności; konieczności poprawy dostępności fizycznej, cyfrowej i usług;
  •  korzyści, jakie płyną z wykorzystania dostępności produktów i usług do zwiększania przewag konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw, w tym także na rynkach międzynarodowych.

Stąd treścią tematu jest poszukiwanie nowatorskich rozwiązań lub narzędzi w skali mikro, które np. dotyczą sposobu świadczenia danej usługi, zmiany cech produktu oferowanego na rynku, zmiany organizacji miejsca lub formy świadczenia usługi, zmiany sposobu zarządzania instytucją, tak aby zapewnić większe otwarcie na potrzeby osób z ograniczoną mobilnością lub percepcją. W szczególności poszukiwane będą takie rozwiązania, które mają duży potencjał do upowszechniania tzn. ich zastosowanie nie ogranicza się do pojedynczej usługi, produktu czy podmiotu, ale mogą być wykorzystywane szeroko przez inne podmioty, w ramach innych usług czy produktów. Generowanie innowacji społecznych na rzecz dostępnych produktów i usług powinno odbywać się w sposób partycypacyjny tj., na każdym etapie uwzględniać potrzeby i opinię grup docelowych poprzez ich zaangażowanie w definiowanie, testowanie i upowszechnianie wypracowanych rozwiązań.

Dlaczego taki temat:

Dowiedz się więcej

Dostępność to cecha, dzięki której z produktów, usług i przestrzeni może korzystać na równi jak największa liczba osób. Osoba niewidoma może wypożyczyć książkę albo uzyskać dostęp do papierowych dokumentów, ale nie ma możliwości samodzielnego zapoznania się z ich treścią. Tak samo osoba głucha lub słabosłysząca może włączyć telewizor, jak każdy inny człowiek, ale uzyskanie informacji będzie dla niej znacznie utrudnione lub nawet niemożliwe.
Szacuje się, że nawet 30% społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji (np. ludzie poruszający się przy pomocy kul, lasek, balkoników, protez, wózków inwalidzkich), niesłyszący, niedowidzący, z trudnościami manualnymi i poznawczymi (na przykład po udarze, chorujący na Alzheimera), osoby mające trudności w poruszaniu się itp. Polskie społeczeństwo się zmienia – jest coraz starsze. Obecnie w Polsce żyje prawie 9 milionów osób powyżej 60. roku życia. W 2030 roku będzie ich 10,7 i będą stanowić blisko 30% ludności.
Dlatego tak bardzo potrzebne są działania jak Program Dostępność Plus.

Multimedia

ZOBACZ WSZYSTKIE

Nasi konsultanci

Dagmara Karpińska
Ewa Gordziej-Niewczyk
Ewa Orylska
Joanna Gniady
Łukasz Klimek
Łukasz Orylski
Magdalena Piskórz-Lew
Marek Składowski
Piotr Piątek
Ryszard Necel
Wiesława Maj

Okres realizacji projektu:
01.09.2019 – 30.09.2023