Jeżeli masz pomysł na innowację społeczną skierowaną do osób z niepełnosprawnościami lub osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji dotyczącą rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej, skontaktuj się z nami.

Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie procesu inkubacji 50 innowacyjnych pomysłów z terenu całej Polski dotyczących rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji, z których min. 20% zostanie przygotowanych do wdrożenia na szeroką skalę w okresie do 09.2023r

Okres realizacji projektu : 01.09.2019 – 30.09.2023

Wartość projektu: 4 632 426,26
Wartość dofinansowania : 4 632 426,26

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER (oś IV) przez zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS. Wsparcie w postaci udzielenia grantów, doradztwo, coaching, stworzenie produktów finalnych i upowszechnienie w środowiskach potencjalnie zainteresowanych ich zastosowaniem przyczyni się do realizacji wskazanego celu szczegółowego. W efekcie realizacji Projektu co najmniej 10 innowacyjnych rozwiązań dotyczących szybszego, skuteczniejszego, bardziej wydajnego rozwiązywania problemów społecznych, związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji zostanie upowszechnionych. Podjęte działania w zakresie włączenia innowacji do praktyki zwielokrotnią szansę stałej zmiany w zakresie dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

Grupa docelowa

Uczestnikiem Projektu może być każdy, zarówno osoba indywidualna, jak i podmiot, mający pomysł na innowację społeczną dotyczącą rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

KOGO SZUKAMY ?

Inkubator udziela pomocy eksperckiej i finansowej w formie grantu osobom indywidualnym, grupom nieformalnym oraz różnym organizacjom i instytucjom (pozarządowym, prywatnym i publicznym), które mają nowatorski pomysł na to, jak sprawić, aby osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji mogły w jak największym stopniu samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu (na przykład robić zakupy) i nie były wykluczone z możliwości korzystania z usług publicznych oraz innych o charakterze powszechnym (na przykład dostęp do mediów elektronicznych, dóbr kultury czy usług ochrony zdrowia).

JAKICH ROZWIĄZAŃ SZUKAMY ?

Poszukujemy nowatorskich rozwiązań lub narzędzi w skali mikro, które np. dotyczą sposobu świadczenia danej usługi, zmiany cech produktu oferowanego na rynku, zmiany organizacji miejsca lub formy świadczenia usługi, zmiany sposobu zarządzania instytucją, tak aby zapewnić większe otwarcie na potrzeby osób z ograniczoną mobilnością lub percepcją.

W szczególności poszukiwane będą takie rozwiązania, które mają duży potencjał do upowszechniania tzn. ich zastosowanie nie ogranicza się do pojedynczej usługi, produktu czy podmiotu, ale mogą być wykorzystywane szeroko przez inne podmioty, w ramach innych usług czy produktów.

Generowanie innowacji społecznych na rzecz dostępnych produktów i usług powinno odbywać się w sposób partycypacyjny tj., na każdym etapie uwzględniać potrzeby i opinię grup docelowych poprzez ich zaangażowanie w definiowanie, testowanie i upowszechnianie wypracowanych rozwiązań.

Ścieżka udziału w projekcie:

 1. NABÓR GRANTOBIORCÓW
 • trzy otwarte nabory w trybie konkursowym
 • trzy etapowy proces oceny pomysłów
 • decyzja o przyznaniu dofinansowania
 1. UDZIELANIE GRANTÓW
 • szczegółowe opracowanie zasad realizacji: współpracy – Inkubator – Innowator
 • wsparcie ekspertów
 • opracowanie specyfikacji innowacji
 • podpisanie umowy
 1. WSPARCIE GRANTOBIORCÓW
 • przygotowanie do wdrożenia
 • testowanie w skali mikro
 • ewaluacja rozwiązania
 • produkt finalny
 1. UPOWSZECHNIENIE POMYSŁÓW
 • konferencje upowszechniające
 • folder promocyjny
 • regionalne konferencje sieciujące
 • filmy promocyjne
 • promocja w mediach

CO OFERUJEMY

GRANT

 • DO 50 000 ZŁ DOFINANSOWANIA
 • BEZZWROTNA DOTACJA NA ROZWÓJ PROJEKTU

DO 12 MIESIĘCY WSPARCIA DORADCZEGO

 • WARSZTATY W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA DO WDROŻENIA
 • REGULARNE KONSULTACJE Z EKSPERTAMI
 • WARSZTATY Z PREZENTACJI
 • KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE
 • COACHING

PROMOCJA

 • KONFERENCJE UPOWSZECHNIAJĄCE
 • FOLDER PROMOCYJNY
 • REGIONALNE KONFERENCJE SIECIUJĄCE
 • FILMY PROMOCYJNE
 • PROMOCJA W MEDIACH

Dostępność – co to jest?

Dostępność to cecha, dzięki której z produktów, usług i przestrzeni może korzystać na równi jak największa liczba osób. Osoba niewidoma może wypożyczyć książkę albo uzyskać dostęp do papierowych dokumentów, ale nie ma możliwości samodzielnego zapoznania się z ich treścią. Tak samo osoba głucha lub słabosłysząca może włączyć telewizor, jak każdy inny człowiek, ale uzyskanie informacji będzie dla niej znacznie utrudnione lub nawet niemożliwe.

Szacuje się, że nawet 30% społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji (np. ludzie poruszający się przy pomocy kul, lasek, balkoników, protez, wózków inwalidzkich), niesłyszący, niedowidzący, z trudnościami manualnymi i poznawczymi (na przykład po udarze, chorujący na Alzheimera), kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem oraz słabsze fizycznie, mające trudności w poruszaniu się itp. Polskie społeczeństwo się zmienia – jest coraz starsze. Obecnie w Polsce żyje prawie 9 milionów osób powyżej 60. roku życia. W 2030 roku będzie ich 10,7 i będą stanowić blisko 30% ludności. Dlatego tak bardzo potrzebne są działania jak Program Dostępność Plus.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/multimedia/

Innowacje Inkubatora

Innowacje społeczne to nowe, bardziej skuteczne metody rozwiązywania problemów społecznych, które na potrzeby IV Osi PO WER zostały zawężone tematycznie do obszarów interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej EFS). Innowacja to tworzenie i testowanie nowych rozwiązań lub usprawnianie już istniejących, przy jednoczesnej dbałości o ich optymalizację, zgodnie z myślą „więcej za mniej”. Innowacyjność może dotyczyć zarówno wytwarzanych produktów, sposobu pracy, jak i kreowania nowych zjawisk oraz społecznej wartości dodanej. Sam termin innowacji, zapożyczony z sektora technologicznego, stał się odpowiedzią na liczne problemy i kryzysy społeczne zachodzące w UE, tj.: kryzys ekonomiczny, starzenie się społeczeństw, napływ imigrantów, zwiększające się nierówności, zmiany klimatyczne, ale i spadek społecznego zaufania do klasy politycznej, który utrudnia wdrażanie skutecznych rozwiązań. Sytuacja wymaga podjęcia ryzyka i poszukiwania nowych podejść oraz instrumentów, które pozwolą szybciej, taniej i wydajniej rozwiązywać zagadnienia obejmowane przez EFS.

Innowacje społeczne, jako podejście do rozwiązywania problemów, zawdzięczają popularność całościowym zmianom zachodzącym w modelu rozwojowym państw, wspólnot i przedsiębiorstw. W szczególności na terenie UE wzmacnia się proces przechodzenia od konkurencyjności nastawionej na indywidualny zysk jednostki, firmy lub państwa do szerokiej kooperacji i wielopoziomowej współpracy, która zyski przynosi szerokim grupom społecznym. Proces ten został opisany w strategii rozwoju UE „Europa 2020”, w którym podkreślana jest potrzeba przestawienia torów myślenia na poszukiwanie nowych, efektywnych rozwiązań. Innowacje społeczne wpisane są w wielowymiarowe myślenie o nieustających zmianach społecznych zachodzących w społeczeństwie i prowadzą do tworzenia elastycznych rozwiązań o dużym potencjale adaptacyjnym i modernizacyjnym.

Definiowanie innowacji społecznych natrafia na problem określenia ram czegoś nowego, wybiegającego w przyszłość i zakładającego testowanie nieznanych ścieżek rozwoju. Pomimo to, w ostatnich latach pojawia się coraz więcej prób określenia cech i elementów składowych innowacji społecznych. Powołane przy Komisji Europejskiej (dalej KE) konsorcjum Theoretical, Empirical and Policy Foundations for Social Innovation in Europe (dalej TEPSIE) zarysowało innowacje społeczne jako rozwiązania efektywne, nowatorskie, odpowiadające na rzeczywiste potrzeby społeczne, zwiększające społeczny potencjał do działania i prowadzące od pomysłu do jego wdrożenia2. W opracowaniu TEPSIE za niezbędne elementy towarzyszące wdrażaniu innowacji społecznych uważa się: międzysektorowość, tworzenie nowych relacji, otwartość na współdziałanie, założenie prosumpcji i koprodukcji, oddolność, współzależność, tworzenie nowych możliwości oraz efektywniejsze wykorzystanie środków i zasobów.

nasze innowacje

w trakcie trzech lat działalności naszego Inkubatora dzięki zaangażowaniu pomysłodawców i przy naszym wsparciu powstało 47 unikatowych rozwiązań dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami, osobom starszym i innym osobom zależnym wymagającym wsparcia w postaci usług opiekuńczych.

Poznajcie nasze innowacje

http://www.inkubatorwielkichjutra.pl/innowacje-2018/