Jeżeli masz pomysł na innowację społeczną, skierowaną do osób ze szczególnymi potrzebami, dotyczącą rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej, skontaktuj się z nami.

Dostępność – co to jest?

Wyobraź sobie, że chcesz przeczytać książkę, i o ile dotarcie do biblioteki nie jest dla Ciebie niemożliwe, to samo zapoznanie się z treścią publikacji już tak. Lub inna sytuacja – nie możesz oglądać ulubionych programów, ponieważ audycji nikt nie przetłumaczył na język migowy. Można mnożyć podobne przykłady braku dostępności do produktów lub usług dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Jak zapewne się domyślasz, dostępność to po prostu cecha produktów, usług i przestrzeni, która sprawia, że otaczający nas świat staje się osiągalny dla wszystkich.

Dlaczego dostępność ma takie znaczenie?

Poprawa dostępności przestrzeni – fizycznej, cyfrowej, komunikacyjnej czy usług i produktów następuje w Polsce zbyt wolno. Poza tym, jak wynika zdanych Eurostatu, Polska jest jednym z najszybciej starzejącym się państw w UE. Problem z dostępnością do przestrzeni mają jednak nie tylko seniorzy.

Z myślą o innych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podaje, że nawet 30 proc. społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji (np. ludzie poruszający się przy pomocy kul, lasek, balkoników, protez, wózków inwalidzkich), niesłyszący, niedowidzący, z trudnościami manualnymi i poznawczymi (np. po udarze, chorujący na Alzheimera), kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem oraz słabsze fizycznie, mające trudności w poruszaniu się, itp.

Chcąc odpowiedzieć na tę sytuację, 17 lipca 2018 r., Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu rządowego Dostępność Plus na lata 2018-2025. Jego założenia polegają na podniesieniu jakości życia i zapewnieniu niezależności grupom wymienionym powyżej.

Czym jest innowacja?

Innowacja – termin pochodzący z różnych dziedzin i mający bogate zastosowanie – stał się nie bez powodu popularny też wśród fundacji, stowarzyszeń, organizacji oraz społeczników. Nowatorskie pomysły i kreatywne działania pozwalają wyjść poza utarte schematy oraz zupełnie inaczej spojrzeć na problemy społeczne. Innowacyjność może polegać na tworzeniu i testowaniu nowych rozwiązań, a także usprawnianiu i optymalizowaniu tych już istniejących.

Czego może dotyczyć innowacja? Na przykład:

 • wytwarzanych produktów,
 • modyfikacji sposobu pracy na bardziej efektywny,
 • nowych połączeń istniejących już rozwiązań,
 • kreowania nowych usług, zawodów i modeli wsparcia.

Cel projektu

Cel projektu to proces wdrożenia (inkubacji) 35 innowacyjnych pomysłów i rozwoju (akceleracji) 8 innowacyjnych prototypów z terenu całej Polski. Chodzi o rozwiązania, które zmierzą się z problemem braku DOSTĘPNOŚCI do infrastruktury, produktów lub usług dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Ważne:
Minimum 20% nowych pomysłów i 50% rozwijanych rozwiązań zostanie przygotowanych do wdrożenia na szeroką skalę do 12.2028 r.

Okres realizacji projektu: 1.01.2024–31.12.2028

Wartość projektu: 9 981 565,00 zł
Wartość dofinansowania: 9 981 565,00 zł

Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów szczegółowych EFS+.

Udzielamy wsparcia w postaci doradztwa, coachingu, stworzenia ostatecznych rozwiązań oraz ich spopularyzowania. Takie działania przyczyniają się do realizacji celów FERS (Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027). Wpływamy dzięki temu również na poprawę dostępności do usług (zgodnie z celem szczegółowym ESO4.11).

W efekcie realizacji projektu wybierzemy 8 rozwiązań, którym pomożemy w rozwoju. Innowacje – wdrożone i zastosowane w praktyce – mają szansę trwale zmienić rzeczywistość, m.in. przyczynić się do uniwersalnego projektowania infrastruktury, produktów oraz usług dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Czym są cele szczegółowe EFS+?

Jak już wspominaliśmy, Twoja innowacja powinna przyczyniać się do realizacji celów szczegółowych EFS+. Pewnie zastanawiasz się, co to właściwie oznacza.

Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) jest głównym instrumentem Unii Europejskiej (UE), który pomaga inwestować w ludzi. Jego budżet w latach 2021–2027 zaplanowano na niemal 99,3 mld euro. Dzięki takim środkom EFS+ ma wspierać unijną politykę społeczną, a także tę w dziedzinie zatrudnienia, edukacji i rozwoju umiejętności.

Twoja innowacja powinna powstać z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, osobach starszych o niepełnej mobilności lub percepcji, a także mających ograniczenia w samodzielnym funkcjonowaniu w codziennym życiu oraz ograniczone możliwości korzystania z usług publicznych/innych o powszechnym charakterze.

Ponadto Twoja innowacja wpisuje się w cele szczegółowe, jeżeli dotyczy:

 • poprawy dostępu do zatrudnienia dla wszystkich osób poszukujących pracy (zwłaszcza osób młodych i długotrwale bezrobotnych oraz biernych zawodowo),
 • zmian w instytucjach na rynku pracy, aby udzielana przez nie pomoc była dopasowana do potrzeb zarówno rynku, jak i poszukujących zatrudnienia,
 • wspierania uczestnictwa kobiet w rynku pracy, lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym dostępu do opieki nad dziećmi,
 • zdrowego i dobrze przystosowanego środowiska pracy, w którym przeciwdziała się czynnikom ryzyka dla zdrowia,
 • dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian oraz aktywnego i zdrowego starzenia się,
 • poprawy jakości i przydatności systemów kształcenia, które wspierają zdobywanie cyfrowych umiejętności,
 • wspierania dostępności do dobrej jakości edukacji, która sprzyja włączeniu społecznemu (tj. wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem, kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, szkolenia, kształcenie i uczenie się dorosłych),
 • wspierania uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości poprawy umiejętności i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, (z uwzględnieniem umiejętności cyfrowych, a także ułatwianie zmian kariery i promowanie mobilności zawodowej),
 • wspierania aktywnego włączenia społecznego – promowania równości szans, aktywnego uczestnictwa, zwiększania szans na zatrudnienie,
 • wspierania integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich (spoza Unii Europejskiej) i marginalizowanych społeczności, takich jak Romowie czy Tatarzy,
 • wspierania integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym dzieci,
 • przeciwdziałania sytuacjom, gdy dane osoby nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb (pomoc żywnościowa lub podstawowa pomoc materialna osobom najbardziej potrzebującym).

Dla kogo możesz stworzyć innowację?

 • Osoby z niepełnosprawnościami (pamiętaj, że nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności).

Osoby z niepełnosprawnościami to osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

 • Osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji (pamiętaj, że nie jest zdefiniowany wiek osoby starszej, nie ma też sztywnych definicji dotyczących ograniczenia mobilności oraz percepcji).
 • Osoby mające ograniczenia w samodzielnym funkcjonowaniu w codziennym życiu oraz ograniczone możliwości korzystania z usług publicznych/innych o charakterze powszechnym.
 • Instytucje świadczące usługi publiczne, w tym instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty sektora prywatnego, działające na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych, ich opiekunowie, rodziny a także inne podmioty zainteresowane korzystaniem z innowacji.

Kogo szukamy?

Szukamy twórczych umysłów, społeczników chcących „czegoś więcej”, kreatywnych osobowości, które nie mogą usiedzieć na miejscu. Zależy nam na wszystkich, których nowatorskie pomysły wpłyną na poprawę jakości codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, a także starszych z ograniczeniami w mobilności i percepcji.

Jakie pomysły są ważne? Chodzi na przykład o ułatwienia w robieniu zakupów, korzystaniu z kina, teatru lub usług ochrony zdrowia, a także mediów elektronicznych.

Wiesz już, czym chcesz się zająć – to wspaniale! Nasi eksperci udzielą Ci wsparcia na wielu polach, a grant pozwoli zrealizować zamierzenia.

Pomagamy osobom indywidualnym, grupom nieformalnym oraz różnym organizacjom i instytucjom (pozarządowym, prywatnym i publicznym).

Jakich rozwiązań szukamy?

Poszukujemy nowatorskich rozwiązań lub narzędzi w skali mikro, które dotyczą np. zmiany cech produktu oferowanego na rynku, organizacji miejsca lub formy świadczenia usługi, czy sposobu zarządzania instytucją, tak aby zapewnić większe otwarcie na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.

Zależy nam w szczególności na pomysłach z dużym potencjałem, które można zastosować na szerszą skalę. Ważne, aby dane rozwiązanie nie ograniczało się do pojedynczej usługi, produktu czy podmiotu, ale mogło być również wykorzystane w ramach innych działań.

Co to dokładnie oznacza? Twoja innowacja powinna móc znaleźć zastosowanie:
• w innym obszarze problemowym,
• w innym miejscu,
• w innym czasie.
Na przykład: w innym województwie, mieście, na innym oddziale szpitalnym, w innej placówce, w grupie osób o innych potrzebach, preferencjach oraz/lub nie być ograniczona czasowo.

Twój pomysł:

 • powinien być innowacyjny w skali całej Polski,
 • może być adaptacją pomysłu zagranicznego,
 • nie powiela (kopiuje) standardowych form wsparcia oferowanych już w ramach:
  – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020,
  – Regionalnych Programów Operacyjnych 2014–2020,
  – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013,
  – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020,
 • powinien być opracowany we współpracy z adresatami innowacji.

Pamiętaj, aby nie prowadzić prac nad innowacją społeczną w oderwaniu od rzeczywistości. Uwzględniaj potrzeby i opinie osób, z myślą o których ta innowacja powstaje. To one będą zaangażowane w jej testowanie i upowszechnianie.

Projekt krok po kroku

Zgłaszasz swój pomysł

 • Wybierasz jeden z pięciu naborów wniosków w trybie konkursowym.
 • Poddajesz swój pomysł trzyetapowej ocenie.
 • Czekasz na decyzję o przyznaniu dofinansowania, czyli grantu.

Masz już grant i co dalej?

 • Opracowujemy zasady współpracy inkubator – innowator.
 • Korzystasz ze wsparcia ekspertów.
 • Tworzymy specyfikację innowacji.
 • Podpisujemy umowę.

Przygotowujemy Cię do wdrożenia pomysłu

 • Bierzesz udział w warsztatach.
 • Testujesz innowację w skali mikro.
 • Poddajesz swój pomysł ewaluacji.
 • Mamy to! Twoje rozwiązanie to strzał w dziesiątkę.

Twój pomysł dociera do szerszego grona

 • Bierzesz udział w specjalistycznych konferencjach.
 • Masz do dyspozycji nowoczesne foldery informacyjne.
 • Poznajesz skuteczny networking – budujesz sieć kontaktów.
 • Uczestniczysz w targach i wydarzeniach branżowych.
 • Dzięki filmom promocyjnym i mediom Twój pomysł nabiera rozgłosu.

Co oferujemy?

Grant:

 • do 100 000 zł dofinansowania,
 • bezzwrotna dotacja na rozwój projektu.

Do 12 miesięcy wsparcia doradczego:

 • warsztaty w trakcie przygotowania do wdrożenia i testowania,
 • regularne konsultacje z ekspertami,
 • warsztaty z prezentacji,
 • konsultacje specjalistyczne,
 • coaching.

Promocja:

 • konferencje,
 • nowoczesny folder informacyjny,
 • networking – budowanie sieci kontaktów podczas spotkań,
 • ciekawe filmy,
 • zaangażowanie mediów.