Sprawiedliwość słyszy głuchych

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Departament Sporów i Konfliktów przy IRP (DOM MEDIACYJNY)

Na czym polega innowacja?

Proponowane rozwiązanie, z uwagi na wprowadzenie zupełnie nowej jakości w postaci nowej usługi – nieistniejącej dotychczas w obszarze usług dedykowanych osobom niesłyszącym – polega na wypracowaniu innowacyjnej metody rozwiązywania sporów prawnych z udziałem osób niedosłyszących i głuchych. Każda osoba w Polsce,
w tym osoba z dysfunkcją słuchu, ma prawo do korzystania z wymiaru sprawiedliwości. Głusi rzadko z tego prawa korzystają, ponieważ:

  • Nieznana i nieuwzględniana jest, w większości sfer życia społecznego i publicznego, odrębność kulturowa świata osób słyszących i Głuchych.
  • Język polski jest dla Głuchych językiem obcym, dlatego nie rozumieją treści pouczeń sądowych.
  • Głusi obawiają się nierównowagi sił przed sądem.
  • Głusi inaczej niż słysząca część społeczeństwa postrzegają autorytet i powagę sądu [autorytetem dla głuchych jest przede wszystkim osoba znająca PJM].
  • Hermetyzacja środowiska i wyręczanie Głuchych zamiast wspierania ich, może być mniej lub bardziej świadomie wykorzystywana przez nich samych do unikania odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Dostosowanie skutecznej procedury prawnej, jaką jest mediacja, do potrzeb osób niesłyszących może przyczynić się do zwiększenia ilości zakończonych porozumieniem sporów prawnych i innych, które do tej pory nie trafiały do sądów, ale i nie były rozwiązywane w inny sposób. Kompetencje mediatorskie osób biegle władających PJM pozwolą na prowadzenie satysfakcjonujących rozmów pomiędzy skonfliktowanymi osobami w środowisku Głuchych. Biegła znajomość PJM oraz j. polskiego [warunek dwujęzyczności – nieodzowny], gwarantuje znajomość obu kultur przynależnych Stronom, co wzmacnia mediatora w zachowaniu bezstronności i neutralności, gdy jedną ze Stron sporu jest osoba niesłysząca komunikująca się w PJM, a drugą słysząca komunikująca się
w języku polskim.

Dla kogo jest innowacja?

Odbiorcami innowacji są OSOBY ZALEŻNE Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHOWĄ, tj. osoby głuche i niedosłyszące, których językiem ojczystym jest Polski Język Migowy (PJM). TŁUMACZE Polskiego Języka Migowego tj. osoby pełnosprawne w zakresie mowy i słuchu, biegle posługujące się językiem polskim oraz biegle władające PJM, znające problematykę i specyfikę kultury osób niedosłyszących i głuchych, będące jednocześnie opiekunami osób głuchych lub niedosłyszących – są beneficjentami, bez których niemożliwym byłoby zrealizowanie celów innowacji. Użytkownikami innowacyjnego rozwiązania są: PRACOWNICY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI, SĘDZIOWIE, PROKURATORZY, POLICJA, MEDIATORZY, PRAWNICY – którzy zostaną przeszkoleni i zaopatrzeni w pakiet informacji dot. nowatorskiej usługi.

Autor innowacji

Departament Sporów i Konfliktów przy IRP (DOM MEDIACYJNY) skupia swoją działalność na promocji stosowania i wdrażaniu nowoczesnych metod rozwiązywania sporów prawnych, zwłaszcza mediacji. Dzięki temu realizuje cel główny – zwiększanie dostępu społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości. IRP zrzesza praktyków prawa, zarządzania konfliktem, mediatorów i psychologów, którzy w sposób kompleksowy opracowują skuteczne metody wsparcia w konfliktach. Na stałe też współpracuje z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami państwowymi, w tym z sądami, dla ciągłego podnoszenia jakości usług dostępnych każdemu obywatelowi.