www.porozmawiajmy24.pl

NA CZYM POLEGA INNOWACJA?

Zaproponowana innowacja społeczna to model wsparcia z wykorzystaniem platformy internetowej, która umożliwi wsparcie na trzech poziomach:

  • Poziom ogólnodostępnej platformy chatowej, gdzie potrzebujący wsparcia nawiązują kontakt ze „słuchaczami“ na zasadzie grupy samopomocy. Chat zapewnia pełną anonimowość. „Słuchacze“ dla zachowania standardów przechodzą przeszkolenie on-line z zakresu coachingu i diagnozy problemów. Rozmowy mają dodać potrzebującemu wsparcie, dodaacć otuchy i motywować, jednakże nie będą przedstawiać gotowych rozwiązań problemów.
  • Poziom (specjalistyczny), gdzie po uprzednim ustaleniu daty i zakresu użytkownicy mogą uzyskać pomoc wykwalifikowanych psychologów i prawników. To wsparcie również ma formę anonimowego chatu. Za zgodą stron może również dojść do spotkania poza platformą.
  • Ogólnodostępna baza wiedzy w formie artykułów poświęconych zagadnieniom związanym z opieką psychologiczną, terapeutyczną, itp. osób niepełnosprawnych. Zamieszczonych zostanie łącznie 20 wpisów w formie bloga. Baza ta będzie stanowiła naturalne uzupełnienie wsparcia on-line.

DLA KOGO JEST INNOWACJA?

Nasza innowacja przeznaczona jest osób niepełnosprawnych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia zarówno drugiej osoby jak i wykwalifikowanej pomocy.

Nasze rozwiązanie może być wykorzystywane przez instytucje i organizację typu NGO zajmujące się opieką nad osobami niepełnosprawnymi oraz instytucje i organizacje o statusie samorządowym lub rządowym, np. PFRON

AUTOR INNOWACJI

Fundacja gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego – realizuje wsparcie na trzech poziomach: przedsiębiorczość, aktywizacja oraz integracja.
W obszarze integracji wspieramy i inicjujemy integrację na wielu płaszczyznach w tym w grupie osób niepełnosprawnych. W wyniku naszej działalności ponad 7 000 osób skorzystało z usług w ramach integracji.

Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020   nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego