„Kultura w tekście łatwym – wzorce dla instytucji ”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”

Jakie problemy rozwiązuje nasza innowacja i co nowego wnosi do obecnej praktyki

Innowacja jest odpowiedzią zarówno na bieżące potrzeby instytucji publicznych, w których brakuje wiedzy, jak spełnić potrzebę dostępnej komunikacji w tekście łatwym do czytania i rozumienia, jak i na potrzeby osób z problemami kognitywnymi, które potrzebują takiej formy komunikacji (np. osoby z niepełnosprawnością intelektualną). Teksty łatwe pozwalają samodzielnie zdobyć wiedzę i podjąć na jej podstawie decyzję. Dzięki temu osoby te mogą na równych prawach z innymi brać udział w życiu kulturalnym i społecznym, mogą rozwijać swoje pasje.

Wyróżnikiem naszego rozwiązania jest jego praktyczność oraz osadzenie na realnych potrzebach instytucji kultury oraz ich odbiorców. Jednym z istotniejszych i na rynku polskim innowacyjnych oraz potrzebnych rozwiązań mają być wytyczne dla autorów tekstów i redaktorów językowych na temat tworzenia i doboru treści w tekście łatwym uzupełnione o dotychczas brakujące zalecenia dla autorów na temat kryteriów doboru konsultantów oraz metod pracy z nimi.

W Polsce ponad 10 lat temu ukazały się pojedyncze publikacje na temat zasad tworzenia tekstów łatwych. Nie odpowiadają one jednak na wszystkie pytania i wątpliwości związane z tworzeniem i wdrażaniem takich tekstów. Brakowało rozwiązania, które skierowane byłoby do wszystkich osób pracujących nad materiałami w tekście łatwym (autorów tekstu, konsultantów, grafików). Brakowało również przykładów i dobrych praktyk. Nasze rozwiązanie wypełnia tę lukę.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Projekt w pierwszej kolejności skierowany jest do czytelników tekstów łatwych – osób, które mają problemy ze zrozumieniem standardowych tekstów, mają problemy kognitywne lub sensoryczne. Dla tych grup tekst łatwy jest niezbędną formą komunikacji, aby mogły jak najpełniej zrozumieć przekazywane treści i możliwie na równi z innymi osobami uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym, które dla nich dodatkowo może być też formą rehabilitacji.

Potencjalne grupy odbiorców to: osoby z lekką/umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną; osoby w spektrum autyzmu; osoby niesłyszące; seniorzy, osoby chore na Alzheimera; osoby słabowidzące; funkcjonalni analfabeci; osoby, które słabo znają język polski (np. obcokrajowcy, dzieci); osoby z dysleksją.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Innowacja dedykowana jest INSTYTUCJOM KULTURY, dla których nadal brakuje:

  • informacji, które byłyby dla nich wsparciem przy planowaniu i wykonywaniu rozwiązań w tekście łatwym do czytania i rozumienia,
  • dobrych przykładów,
  • konsultantów wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną,

Użytkownikami innowacji poza instytucjami kultury mogą być także: autorzy tekstów łatwych dla instytucji kultury; graficy zajmujących się oprawą graficzną publikacji w tekście łatwym; redaktorzy językowi

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

  • wytyczne tworzenia tekstów łatwych,
  • wzory w tekście łatwym,
  • ogólne zalecenia co do publikacji informacji w tekście łatwym na stronie internetowej instytucji,
  • raport podsumowujący.

Kim jesteśmy?

Wszyscy członkowie zespołu opracowującego Innowację mają doświadczenie w pracy na rzecz dostępności, z różnych perspektyw znają specyfikę pracy w IK, merytorycznie się uzupełniają i analizują dostępność z różnych perspektyw, współpracują od kilku lat, m.in.:

  • w ramach udostępniania programów muzealnych osobom w spektrum autyzmu (OwA),
  • wdrażania pilotażowych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami (OzN).

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?