„Coraz bliżej lekarza”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
FUNDACJĘ NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN „RAZEM NA 103”

Jakie problemy rozwiązuje nasza innowacja i co nowego wnosi do obecnej praktyki

Innowacja „Coraz bliżej lekarza“ to gotowe narzędzie do pracy dedykowane wszystkim opiekującym się osobą niepełnosprawną, które będą miały możliwość przygotowania swojego podopiecznego do wizyty w gabinecie lekarskim (począwszy od przygotowania do wizyty adaptacyjnej do podstawowego badania diagnostycznego). Celem zajęć jest stymulacja rozwoju układu nerwowego dziecka oraz jego ogólnego rozwoju poprzez dostarczenie dziecku rozmaitych bodźców, związanych z poszczególnymi zmysłami. Zajęcia są rodzajem treningu integracji pracy zmysłów i prowadzone są w formie interaktywnych doświadczeń (doznawanie bodźców kinestetycznych, dotykowych, węchowych, wzrokowych, słuchowych). Stymulacja polisensoryczna pozytywnie wpływa na funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami w rozwoju, pobudza ich kreatywność oraz uczy funkcjonowania w grupie.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Grupą docelową odbiorców są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, innymi dysfunkcjami i/lub chorobami przewlekłymi objęci edukacją w szkołach specjalnych.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

 1. rodzice
 2. wszyscy uczestnicy procesu edukacyjnego: nauczyciele, personel pomocniczy w szkole, pielęgniarka, opiekunowie sprawujący opiekę podczas drogi do i ze szkoły
 3. studenci studiów medycznych na różnych  kierunkach w tym  stomatologii

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

 1. opis nowej metody/projektu w postaci prezentacji multimedialnej,
 2. opis zadań dedykowanych osobom realizującym testowaną metodę,
 3. wzór ulotki informującej rodzica/opiekuna prawnego o możliwości skorzystania z programu,
 4. wzór listu przewodniego do lekarza, wraz z prośbą do rodziców/opiekunów o przekazanie,
 5. wzór dokumentu zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział zajęciach edukacyjno-terapeutycznych projektowych, adaptacyjnych w zaimprowizowanych gabinetach i badaniu,
 6. wzór formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO,
 7. wzór check listy do adaptacji pacjenta w gabinecie lekarza POZ,
 8. wzór check listy do adaptacji pacjenta w gabinecie stomatologicznym,
 9. wzór scenariusza zajęć w zaimprowizowanym gabinecie przygotowujących do wizyty w gabinecie lekarskim (POZ) oraz stomatologicznym z uwzględnieniem checklisty,
 10. wzór karty testowej,
 11. wzór karty – specyfikacji wyposażenia zaimprowizowanego gabinetu,
 12. wzór katalogu środków oraz bodźców wykorzystywanych w specjalistycznym gabinecie stomatologicznym podczas przeprowadzania procedur diagnostycznych i leczniczo-profilaktycznych,
 13. wzór katalogu środków dydaktycznych wykorzystywanych w specjalistycznym gabinecie lekarskim POZ podczas przeprowadzania procedur diagnostycznych,
 14. wzór konspektów zajęć i scenariuszy zajęć Bajka sensoryczna,
 15. wzór scenariusza oraz konspektu zajęć stymulacyjnych dla osób z wieloraką niepełnosprawnością głęboką,
 16. katalog środków do przeprowadzenia zajęć Bajka sensoryczna; dla realizacji przedstawienia i stymulacji,
 17. sygnały uprzedzające,
 18. wzór konspektów lekcji oraz scenariuszy zajęć w klasie,
 19. wzór kart pracy dla uczniów wraz z instrukcją do realizacji,
 20. książeczka do czytania uczestniczącego,
 21. materiału mp4 „Coraz_bliżej_lekarza,
 22. prezentacja multimedialna dla opiekunów osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością z instrukcją jaki sposób prowadzić stymulację, by przybliżyć bodźce gabinetu lekarza pierwszego kontaktu i stomatologicznego,
 23. zbiorczy katalog środków dydaktycznych wykorzystanych w trakcie realizowania zajęć przez nauczycieli w klasie,
 24. baza środków dydaktycznych/sensorycznych zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji programu edukacyjnego,
 25. wzór bazy środków komunikacji AAC (Augmentative and Alternative Communication – AAC); PCS, gesty Makaton, sygnały uprzedzające i gesty na ciele wykorzystywane podczas zajęć,
 26. raport z testowania nowej metody.

Kim jesteśmy?

FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN  „RAZEM NA 103“ przy Zespole Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu, reprezentowana przez mgr Lidię Wojsznis (Fundatora Fundacji oraz Dyrektora ZSS nr 103) – oligofrenopedagoga i psychologa; posiadającego  doświadczenie w tworzeniu i realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć społecznych, koncepcji i inicjatyw ukierunkowanych na środowisko osób niepełnosprawnych.

Prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka – kierownik Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; od wielu lat obejmująca opieką stomatologiczną osoby ze specjalnymi potrzebami leczniczymi; była twórcą i koordynatorem oraz głównym realizatorem ogólnopolskich i lokalnych programów zdrowotnych, w tym ekspertyzy MZ, także poświęconych osobom z niepełnosprawnością; autorka publikacji naukowych o tej tematyce.

Dr hab. n. med. Karolina Gerreth – kierownik Zakładu Stomatologii Grup Ryzyka Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; prowadzi działalność leczniczą w populacji pacjentów z niepełnosprawnością oraz przewlekłymi chorobami ogólnoustrojowymi, w tym chorobami rzadkimi; odbyła staże naukowe i kliniczne w tym zakresie w kilku   ośrodkach  i  uniwersytetach   medycznych  w  Europie   (m. in.   w   Finlandii,   Francji,  Norwegii); brała udział w tworzeniu i realizacji licznych  programów  zdrowotnych,  głównie  skierowanych do osób z niepełnosprawnością,  w  tym  także  Special  Olympics Special Smiles  podczas  Olimpiad  Specjalnych; autorka publikacji naukowych dotyczących problemów stomatologicznych tej populacji pacjentów.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN „RAZEM NA 103”

Adres: Kanclerska 31-33, 60-327 Poznań
E-mail: fundacjazss103@gmail.com      

Dr hab. n. med. Karolina Gerreth

Zakład Stomatologii Grup Ryzyka Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres: Bukowska 70, 60-812 Poznań
E-mail: karolinagerreth@poczta.onet.pl