Nowatorskie rozwiązanie

Wdrożone w ramach projektu rozwiązanie stanowi innowację z kilku ważnych powodów. Przede wszystkim, jeszcze przed rozpoczęciem projektu, większość szkół wyższych nie miała wprowadzonego systemowego wsparcia skierowanego do osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Wielokrotnie zarówno władze, jak i pracownicy uczelni nie byli w pełni świadomi obecności takich osób w swojej społeczności akademickiej, co skutkowało nieuwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb związanych z procesem kształcenia. Nawet jeśli jakiś student otrzymywał wsparcie, to najczęściej było to wynikiem osobistego zaangażowania i determinacji nauczyciela akademickiego lub innego pracownika uczelni.

Dzięki wprowadzeniu innowacyjnej inicjatywy społecznej pod nazwą „Asystent studenta z ASD” stworzono przestrzeń, w której studenci ze spektrum autyzmu mogą otwarcie wyrazić swoje trudności i zgłosić indywidualne potrzeby. Wielu uczelni, które zaangażowały się w ten projekt, znacząco przekroczyło oczekiwane wymogi dotyczące liczby studentów z ASD, którzy otrzymali wsparcie. Ponadto wiele z tych uczelni podjęło inicjatywy na rzecz studentów dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niezależnie od tego, czy zostali oni oficjalnie uwzględnieni w projekcie.

Warto podkreślić, że innowacja ta jest skierowana do różnych grup odbiorców. Wspiera zarówno pracowników, jak i wykładowców szkół wyższych, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami z ASD, zarówno w procesie rekrutacji, jak i podczas studiów. Istotnym elementem innowacji jest także rola Asystenta, który ma możliwość rozwijania swoich kompetencji poprzez udział w zaproponowanych scenariuszach warsztatów.

Głównym celem innowacji jest jednak bezpośrednie wsparcie osób ze spektrum autyzmu, które wciąż mają utrudniony dostęp do usług edukacyjnych w Polsce, szczególnie na poziomie studiów wyższych, z powodu problemów w zakresie komunikacji z uczelnią. Zaproponowany model funkcji Asystenta stanowi odpowiedź na rzeczywistą potrzebę skutecznego rzecznictwa oraz wsparcia komunikacyjnego studentów z ASD, co znacznie ułatwia proces studiowania.

Biuro Projektu:
DGA S.A., ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań;

Osoba do kontaktu:
Adam Szumilas
tel: 601809130
adres mailowy: asystentstudentaasd@dga.pl

Fundacja Sowelo
ul. Grunwaldzka 19 lok. 3.15,
60-782 Poznań
adres mailowy: biuro@sowelo.net.pl

Osoba do kontaktu:
Hanna Łęcka
tel: 733193334
adres mailowy: hanna.lecka@sowelo.net.pl

Projekt „Asystent studenta z ASD”  nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-027/20 realizowany przez DGA S.A. w partnerstwie z FUNDACJĄ SOWELO jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne)

Celem projektu jest zwiększenie szans minimum 40 neuronietypowych studentów (w tym 20 kobiet) na ukończenie studiów oraz ich aktywizacja społeczna i zawodowa dzięki przygotowaniu do pracy i podjęciu współpracy z neuronietypowymi studentami min. 40 liderów adwokatów studenta z ASD(w tym 28 kobiet) z 40 uczelni wyższych z całego kraju, osiągnięte w terminie do 29 września 2023 r.

Wartość dofinansowania projektu: 1 408 680,00 zł.

Okres realizacji projektu: 1 marca 2021 do 29 września 2023 r.