Opis i cel projektu

Projekt Asystent studenta z ASD jest projektem wdrożeniowym, który zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój” osi priorytetowej IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa (działania 4.1. Innowacje społeczne). Realizacja projektu została powierzona firmie DGA S.A., w partnerstwie z Fundacją SOWELO na okres od marca 2021 do końca września 2023 roku. Celem projektu była poprawa sytuacji studentów neuronietypowych poprzez wdrożenie do praktyki funkcjonowania uczelni innowacji społecznej pn. Tłumacz, adwokat społeczny – asystent osoby z ASD, która opracowana została przez Fundację Aktywnych FURIA i zakładała przede wszystkim następujące działania:

 • wdrożenie do praktyki innowacji społecznej Asystent studenta z ASD, poszerzonej o model sieci Liderów-asystentów oraz adwokatów studentów z ASD (tj. osób wskazanych przez uczelnię, które zostały następnie w ramach projektu przygotowane do pełnienia tej funkcji),
 • przygotowane osób do wykonywania funkcji Lidera-asystenta/adwokata studenta z ASD w ramach szkolenia specjalistycznego oraz konsultacji z ekspertami z zakresu neuronietypowości,
 • wyrównanie szans w dostępie do życia uczelnianego i wsparcie w zakresie spraw związanych ze studiowaniem studentów z ASD (w tym z niepełnosprawnością),
 • przygotowanie studentów z ASD do rozwiązywania spraw w przyszłym życiu zawodowym oraz wsparcie ich w nabywaniu kompetencji społecznych,
 • dzielenie się doświadczeniem Liderów-asystentów z kolejnymi osobami pełniącymi rolę adwokatów, w ramach tworzonych sieci (tzw. inkubatorów) asystentów / adwokatów.

Bezpośrednimi odbiorcami wsparcia asystentów / adwokatów są studenci z ASD studiów dziennych i zaocznych: licencjackich/inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich.
W przypadku uczelni które uczestniczyły w ramach projektu w niemal wszystkich przypadkach  funkcję Lidera-asystenta podjęli się etatowi pracownicy uczelni, tj.:

 • nauczyciele akademiccy
 • pracownicy Biur ds. Osób Niepełnosprawnych lub jednostek równorzędnych
 • pracownicy poradni psychologicznych lub Biur Karier
 • pracownicy administracyjni.

W ramach projektu każda z uczelni w nim uczestniczących otrzymała następujące wsparcie:

 • sporządzenie diagnozy uczelni (lub jej aktualizację w przypadku gdy stosowny dokument został wcześniej opracowany) pod kątem określenia potrzeb i wskazania działań w celu dostosowania modelu do potrzeb studentów z ASD,
 • indywidualne konsultacje z ekspertami biegłymi w kwestiach związanych z zagadnieniami ASD (przez cały okres realizacji projektu),
 • wsparcie szkoleniowe ze strony trenerów – ekspertów,
 • dostęp do materiałów szkoleniowych i specjalistycznych opracowań dotyczących tematyki ASD,
 • konsultacje prawne dotyczące wprowadzania zmian w regulacjach wewnętrznych uczelni, gwarantujących zapewnienie możliwości korzystania z nowych rozwiązań w sposób trwały,
 • wsparcie we wdrożeniu efektów wypracowanej innowacji społecznej w strukturach uczelni,
 • materiały multimedialne upowszechniające wiedzę w zakresie wspierania studentów z ASD (udostępnione na niniejszej stronie internetowej w zakładce multimedia)
 • refundację wynagrodzenia (do 2.000 PLN miesięcznie do zakończenia projektu) osobie pełniącej zadania wynikające z funkcji Lidera-asystenta studenta z ASD.

Biuro Projektu:
DGA S.A., ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań;

Osoba do kontaktu:
Adam Szumilas
tel: 601809130
adres mailowy: asystentstudentaasd@dga.pl

Fundacja Sowelo
ul. Grunwaldzka 19 lok. 3.15,
60-782 Poznań
adres mailowy: biuro@sowelo.net.pl

Osoba do kontaktu:
Hanna Łęcka
tel: 733193334
adres mailowy: hanna.lecka@sowelo.net.pl

Projekt „Asystent studenta z ASD”  nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-027/20 realizowany przez DGA S.A. w partnerstwie z FUNDACJĄ SOWELO jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne)

Celem projektu jest zwiększenie szans minimum 40 neuronietypowych studentów (w tym 20 kobiet) na ukończenie studiów oraz ich aktywizacja społeczna i zawodowa dzięki przygotowaniu do pracy i podjęciu współpracy z neuronietypowymi studentami min. 40 liderów adwokatów studenta z ASD(w tym 28 kobiet) z 40 uczelni wyższych z całego kraju, osiągnięte w terminie do 29 września 2023 r.

Wartość dofinansowania projektu: 1 408 680,00 zł.

Okres realizacji projektu: 1 marca 2021 do 29 września 2023 r.