Masz pomysł na innowację społeczną?

PRZECZYTAJ REGULAMIN

Uwaga! Składanie Pełnych Formularzy Zgłoszeniowych – 21.10.2021-4.11.2021
(wyłącznie dla wnioskodawców, którzy przeszli pozytywnie ocenę formalną).

1. Nabór do III edycji Inkubatora potrwa od 1.09.2021 do 12.10.2021 – składanie Elektronicznych Formularzy Zgłoszeniowych – opis w CZĘŚĆ 1 (Elektroniczny formularz zgłoszeniowy zostanie uruchomiony 1.09.2021)
Aby dobrze przygotować się do aplikowania o grant zapoznaj się z regulaminem i załącznikami (Załącznik nr 1 to Wzór Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego)

2. Składanie Pełnych Formularzy Zgłoszeniowych – 21.10.2021-4.11.2021 – opis w CZĘŚĆ 2
Aby dobrze przygotować się do aplikowania o grant zapoznaj się z regulaminem i załącznikami (Załącznik nr 3 to Wzór Pełnego Formularza Zgłoszeniowego

3. Ocena merytoryczna jest przewidziana na okres od 5.11.2021 do 7.12.2021.

4. Spotkania z pomysłodawcami są przewidziane na okres od 8.12.2021 do 17.01.2022.

Jeżeli masz pomysł na innowację społeczną skierowaną do osób z niepełnosprawnościami lub osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji dotyczącą rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej złóż wniosek.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO

PROCES APLIKOWANIA PODZIELONY JEST NA DWIE CZĘŚCI

CZĘŚĆ 1

Warunkiem niezbędnym do aplikowania o wsparcie w ramach Projektu jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy powinien zostać wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania elektronicznego formularza zgłoszeniowego stanowiącą Załącznik nr 2 do PROCEDUR REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO

CZĘŚĆ 2

Każdy z Pomysłodawców zakwalifikowany do oceny merytorycznej wezwany zostanie (drogą mailową na adres wskazany w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym) do złożenia pełnego formularza zgłoszeniowego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Procedur realizacji Projektu grantowego.

UWAGA: Pełny formularz zgłoszeniowy powinien zostać wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania pełnego formularza zgłoszeniowego stanowiącą Załącznik nr 4 do Procedur realizacji Projektu grantowego.

Pomysłodawca zakwalifikowany do oceny merytorycznej zobowiązany jest złożyć pełny formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej w ciągu 10 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu przesłania wezwania do złożenia. Pod uwagę brana jest data wpływu dokumentów do Beneficjenta.

Pełny formularz zgłoszeniowy będzie dostępny po zalogowaniu na stronie: www.inkubatorwielkichjutra.pl (zakładka „Aplikuj” – Zgłoś swój pomysł). Warunkiem niezbędnym jest przesłanie uzupełnionego pełnego formularza zgłoszeniowego do Biura Projektu we wskazanym terminie (poprzez użycie przycisku „Wyślij”). Formularz papierowy zgłoszenia nie jest wymagany!

Nabór wniosków do I Rundy został zakończony 2 grudnia 2019r.