ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do Projektu
„INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +”

Prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza:


CZĘŚĆ I: DANE POMYSŁODAWCY

DANE POMYSŁODAWCY (OSOBA INDYWIDUALNA):

2. DANE KONTAKTOWE:
Proszę o podanie Pani/Pana danych kontaktowych, które umożliwią Beneficjentowi bezpośredni kontakt z Panią/Panem, tj. adres zamieszkania, bezpośredni numer telefonu oraz bezpośredni adres e-mail.
UWAGA: Za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail prowadzona będzie korespondencja Beneficjenta z Pomysłodawcą w trakcie całego procesu oceny pomysłu zgodnie z zapisami Procedur realizacji Projektu grantowego. W związku z tym proszę zwrócić szczególną uwagę na to, aby dane kontaktowe wpisane zostały poprawnie!
Proszę przedstawić najważniejsze informacje dotyczące Pani/Pana osoby (jakie jest Pani/Pana wykształcenie, czym się Pani/Pan obecnie zajmuje, w tym jaki jest Pani/Pana doświadczenie w zakresie rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji – na przykład czy jest Pani/Pan osobą opiekującą się osobą doświadczającą opisanego zjawiska, czy pracuje Pani/Pan z osobami doświadczającymi opisanego zjawiska, itd.)

Proszę również uzasadnić dlaczego zdecydowała się Pani/zdecydował się Pan aplikować o wsparcie na innowacyjny pomysł z zakresu rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji

Pole objęte jest limitem 2000 znaków.

CZĘŚĆ II: OPIS POMYSŁU NA INNOWACJĘ SPOŁECZNĄ


Proszę krótko przedstawić pomysł na innowację społeczną podając najważniejsze informacje na jego temat, w tym proszę opisać:
• na czym polega innowacyjność zaproponowanego narzędzia/metody/rozwiązania na tle istniejącej już praktyki – proszę wskazać czym propozycja różni się od obecnie stosowanych – kryterium innowacyjności,
• czy zaproponowane narzędzie/metoda/rozwiązanie może zostać powielone i zastosowane na innym obszarze i/lub w innym miejscu i/lub w innym czasie (jeżeli TAK – proszę uzasadnić odnosząc się do obszaru, miejsca i czasu, jeżeli NIE – proszę opisać odnosząc się do aspektu, w odniesieniu do którego takie ograniczenie występuje, tj. obszaru, miejsca lub czasu) – kryterium replikowalności oraz
• czy występują ograniczenia do zastosowania zaproponowanego narzędzia/metody/rozwiązania, tj. ustawowe i/lub prawne i/lub organizacyjne, itp. (jeżeli NIE – proszę uzasadnić, jeżeli TAK – proszę opisać odnosząc się do aspektu, w odniesieniu do którego takie ograniczenie występuje, tj. ustawowe, prawne lub organizacyjne, inne).

Spełnienie przez pomysł kryterium innowacyjności oraz replikowalności, jak również możliwość jego zastosowania przez odbiorców (tj. brak występowania ograniczeń ustawowych i/lub prawnych i/lub organizacyjnych, itp.) jest warunkiem koniecznym do uzyskania pozytywnej oceny w trakcie ETAP II oceny.

Pole objęte limitem 4000 znaków.Proszę uzasadnić potrzebę zastosowania nowego narzędzia/metody/rozwiązania, w tym proszę opisać:
• konkretny problem (lub problemy) występujący (występujące) w temacie rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji, wraz ze wskazaniem źródła wiedzy na jego (ich) temat,
• przyczyny występowania problemu (lub problemów),
• dlaczego istotne jest, aby zdiagnozowany problem (lub problemy) został (zostały) rozwiązany lub złagodzony (rozwiązane lub złagodzone).

Pole objęte limitem 4000 znaków.Proszę opisać grupę odbiorców zaproponowanego pomysłu, w tym proszę wskazać:
• istotne cechy osób, do których nowe narzędzie/metoda/rozwiązanie jest skierowane (podając na przykład: czy będą to osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji czy osoby z niepełnosprawnościami (z określonym rodzajem niepełnosprawności – jeśli dotyczy), czy będą to osoby z niepełnosprawnościami dorosłe (z określonym rodzajem niepełnosprawności – jeśli dotyczy), czy będą to osoby z niepełnosprawnością w zakresie wybranych czynności z życia społecznego i zawodowego (z określonym rodzajem niepełnosprawności – jeśli dotyczy), itp.
• w jaki sposób grupa odbiorców skorzysta z nowego narzędzia/metody/rozwiązania.

Pole objęte limitem 4000 znaków.Proszę podać szacunkowy całkowity koszt pomysłu i wysokość planowanego wnioskowanego wsparcia finansowego w ramach Projektu.

Pole objęte limitem 1000 znaków.

CZĘŚĆ III: OŚWIADCZENIA


W odniesieniu do osób indywidualnych (w tym grup nieformalnych):
Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która nie posiada zaległości w zapłacie podatków i/lub składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne oraz przeciwko której nie toczy się postępowanie sądowe, administracyjne lub egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań (W przypadku grupy nieformalnej złożenie oświadczenia oznacza, iż oświadczenie złożone zostało przez każdego z członków grupy nieformalnej). Warunek braku zaległości w zapłacie podatków i/lub składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą.
W odniesieniu do osób podmiotów:
Oświadczam/oświadczamy (jako osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentowania podmiotu), iż podmiot, który reprezentuję/reprezentujemy nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
Oświadczam/oświadczamy (jako osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentowania podmiotu) również, iż podmiot, który reprezentuję/reprezentujemy nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, iż Administratorem Danych Osobowych gromadzonych poprzez stronę: www.inkubatorwielkichjutra.pl jest DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 37, 61-896 Poznań, a dane gromadzone są w celu aplikowania o wsparcie w ramach Projektu "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +"
Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do aplikowania o wsparcie w ramach Projektu "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +" Oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu dalszego ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych.
Oświadczam również, iż jestem w posiadaniu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych innej/innych osoby/osób wskazanej/wskazanych w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym w zakresie w jakim została/zostały wskazana/wskazane w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym.
Oświadczam, iż osoba/osoby ta/te została/zostały poinformowana/poinformowane, iż Administratorem Danych Osobowych gromadzonych poprzez stronę: www.inkubatorwielkichjutra.pl jest DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 37, 61-896 Poznań, a dane gromadzone są w celu aplikowania o wsparcie w ramach Projektu "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +".
Oświadczam, iż osoba/osoby ta/te została/zostały poinformowana/poinformowane o dobrowolności podania danych osobowych, przy czym podanie danych jest niezbędne do aplikowania o wsparcie w ramach Projektu "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +"
Oświadczam, iż osoba/osoby ta/te została/zostały poinformowana/poinformowane o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu dalszego ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych. W przypadku powzięcia przeze mnie informacji o wniesieniu sprzeciwu w ww. zakresie przez tę/te osobę/osoby, oświadczam, iż o powyższym fakcie poinformuję Administratora Danych Osobowych.
(W przypadku grupy nieformalnej złożenie oświadczenia oznacza, iż oświadczenie złożone zostało przez każdego z członków grupy nieformalnej).
W odniesieniu do osób podmiotów:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Beneficjenta, tj. DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, w zakresie niezbędnym do realizacji naboru w ramach Projektu "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +" zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, iż Administratorem Danych Osobowych gromadzonych poprzez stronę: www.inkubatorwielkichjutra.pl jest DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 37, 61-896 Poznań, a dane gromadzone są w celu aplikowania o wsparcie w ramach Projektu "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +"
Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do aplikowania o wsparcie w ramach Projektu "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +"
Oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu dalszego ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych.
Oświadczam również, iż jestem w posiadaniu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych innej/innych osoby/osób wskazanej/wskazanych w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym w zakresie w jakim została/zostały wskazana/wskazane w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym.
Oświadczam, iż osoba/osoby ta/te została/zostały poinformowana/poinformowane, iż Administratorem Danych Osobowych gromadzonych poprzez stronę: www.inkubatorwielkichjutra.pl jest DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 37, 61-896 Poznań, a dane gromadzone są w celu aplikowania o wsparcie w ramach Projektu "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +"
Oświadczam, iż osoba/osoby ta/te została/zostały poinformowana/poinformowane o dobrowolności podania danych osobowych, przy czym podanie danych jest niezbędne do aplikowania o wsparcie w ramach Projektu "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +"
Oświadczam, iż osoba/osoby ta/te została/zostały poinformowana/poinformowane o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu dalszego ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych. W przypadku powzięcia przeze mnie informacji o wniesieniu sprzeciwu w ww. zakresie przez tę/te osobę/osoby, oświadczam, iż o powyższym fakcie poinformuję Administratora Danych Osobowych.
(W przypadku wieloosobowej reprezentacji podmiotu złożenie oświadczenia oznacza, iż oświadczenie złożone zostało przez każdą z osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu).

Oświadczenie dot. zgodności ze standardami dostępności (wymagane)
W odniesieniu do osób indywidualnych (w tym grup nieformalnych) oraz podmiotów:
Oświadczam, iż zgłaszany przeze mnie pomysł w danym naborze jest zgodny z Załącznikiem nr 2. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.


CZĘŚĆ I: DANE POMYSŁODAWCY

DANE POMYSŁODAWCY (GRUPA NIEFORMALNA):


Proszę o podanie imion i nazwisk wszystkich osób wchodzących w skład grupy nieformalnej.

2. DANE KONTAKTOWE:
Proszę o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych do osoby wyznaczonej na przedstawiciela grupy nieformalnej, które umożliwią Beneficjentowi bezpośredni kontakt z Pomysłodawcą, tj. adres zamieszkania, bezpośredni numer telefonu oraz bezpośredni adres e-mail.
UWAGA: Za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail prowadzona będzie korespondencja Beneficjenta z Pomysłodawcą w trakcie całego procesu oceny pomysłu zgodnie z zapisami Procedur realizacji Projektu grantowego. W związku z tym proszę zwrócić szczególną uwagę na to, aby dane kontaktowe wpisane zostały poprawnie!


Proszę przedstawić najważniejsze informacje dotyczące grupy nieformalnej, tj. kiedy się zawiązała, w jakich okolicznościach, od jak dawna osoby wchodzące w skład grupy nieformalnej współpracują ze sobą, a także jakie jest wykształcenie osób tworzących grupę, czym się zajmują, w tym jakie jest doświadczenie członków grupy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji – na przykład czy są osobami opiekującymi się taką osobą /osobami , czy pracują z taką osobą / takimi osobami , itd.)

Proszę również krótko uzasadnić dlaczego taka grupa nieformalna zdecydowała się aplikować o wsparcie na innowacyjny pomysł z zakresu rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

Pole objęte jest limitem 2000 znaków.

CZĘŚĆ II: OPIS POMYSŁU NA INNOWACJĘ SPOŁECZNĄ


Proszę krótko przedstawić pomysł na innowację społeczną podając najważniejsze informacje na jego temat, w tym proszę opisać:
• na czym polega innowacyjność zaproponowanego narzędzia/metody/rozwiązania na tle istniejącej już praktyki – proszę wskazać czym propozycja różni się od obecnie stosowanych – kryterium innowacyjności,
• czy zaproponowane narzędzie/metoda/rozwiązanie może zostać powielone i zastosowane na innym obszarze i/lub w innym miejscu i/lub w innym czasie (jeżeli TAK – proszę uzasadnić odnosząc się do obszaru, miejsca i czasu, jeżeli NIE – proszę opisać odnosząc się do aspektu, w odniesieniu do którego takie ograniczenie występuje, tj. obszaru, miejsca lub czasu) – kryterium replikowalności oraz
• czy występują ograniczenia do zastosowania zaproponowanego narzędzia/metody/rozwiązania, tj. ustawowe i/lub prawne i/lub organizacyjne, itp. (jeżeli NIE – proszę uzasadnić, jeżeli TAK – proszę opisać odnosząc się do aspektu, w odniesieniu do którego takie ograniczenie występuje, tj. ustawowe, prawne lub organizacyjne, inne).

Spełnienie przez pomysł kryterium innowacyjności oraz replikowalności, jak również możliwość jego zastosowania przez odbiorców (tj. brak występowania ograniczeń ustawowych i/lub prawnych i/lub organizacyjnych, itp.) jest warunkiem koniecznym do uzyskania pozytywnej oceny w trakcie ETAP II oceny.

Pole objęte limitem 4000 znaków.Proszę uzasadnić potrzebę zastosowania nowego narzędzia/metody/rozwiązania, w tym proszę opisać:
• konkretny problem (lub problemy) występujący (występujące) w temacie rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji, wraz ze wskazaniem źródła wiedzy na jego (ich) temat,
• przyczyny występowania problemu (lub problemów),
• dlaczego istotne jest, aby zdiagnozowany problem (lub problemy) został (zostały) rozwiązany lub złagodzony (rozwiązane lub złagodzone).

Pole objęte limitem 4000 znaków.Proszę opisać grupę odbiorców zaproponowanego pomysłu, w tym proszę wskazać:
• istotne cechy osób, do których nowe narzędzie/metoda/rozwiązanie jest skierowane (podając na przykład: czy będą to osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji czy osoby z niepełnosprawnościami (z określonym rodzajem niepełnosprawności – jeśli dotyczy), czy będą to osoby z niepełnosprawnościami dorosłe (z określonym rodzajem niepełnosprawności – jeśli dotyczy), czy będą to osoby z niepełnosprawnością w zakresie wybranych czynności z życia społecznego i zawodowego (z określonym rodzajem niepełnosprawności – jeśli dotyczy), itp.
• w jaki sposób grupa odbiorców skorzysta z nowego narzędzia/metody/rozwiązania.

Pole objęte limitem 4000 znaków.Proszę podać szacunkowy całkowity koszt pomysłu i wysokość planowanego wnioskowanego wsparcia finansowego w ramach Projektu.

Pole objęte limitem 1000 znaków.

CZĘŚĆ III: OŚWIADCZENIA


W odniesieniu do osób indywidualnych (w tym grup nieformalnych):
Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która nie posiada zaległości w zapłacie podatków i/lub składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne oraz przeciwko której nie toczy się postępowanie sądowe, administracyjne lub egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań (W przypadku grupy nieformalnej złożenie oświadczenia oznacza, iż oświadczenie złożone zostało przez każdego z członków grupy nieformalnej). Warunek braku zaległości w zapłacie podatków i/lub składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą.
W odniesieniu do osób podmiotów:
Oświadczam/oświadczamy (jako osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentowania podmiotu), iż podmiot, który reprezentuję/reprezentujemy nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
Oświadczam/oświadczamy (jako osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentowania podmiotu) również, iż podmiot, który reprezentuję/reprezentujemy nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, iż Administratorem Danych Osobowych gromadzonych poprzez stronę: www.inkubatorwielkichjutra.pl jest DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 37, 61-896 Poznań, a dane gromadzone są w celu aplikowania o wsparcie w ramach Projektu "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +"
Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do aplikowania o wsparcie w ramach Projektu "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +" Oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu dalszego ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych.
Oświadczam również, iż jestem w posiadaniu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych innej/innych osoby/osób wskazanej/wskazanych w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym w zakresie w jakim została/zostały wskazana/wskazane w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym.
Oświadczam, iż osoba/osoby ta/te została/zostały poinformowana/poinformowane, iż Administratorem Danych Osobowych gromadzonych poprzez stronę: www.inkubatorwielkichjutra.pl jest DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 37, 61-896 Poznań, a dane gromadzone są w celu aplikowania o wsparcie w ramach Projektu "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +".
Oświadczam, iż osoba/osoby ta/te została/zostały poinformowana/poinformowane o dobrowolności podania danych osobowych, przy czym podanie danych jest niezbędne do aplikowania o wsparcie w ramach Projektu "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +"
Oświadczam, iż osoba/osoby ta/te została/zostały poinformowana/poinformowane o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu dalszego ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych. W przypadku powzięcia przeze mnie informacji o wniesieniu sprzeciwu w ww. zakresie przez tę/te osobę/osoby, oświadczam, iż o powyższym fakcie poinformuję Administratora Danych Osobowych.
(W przypadku grupy nieformalnej złożenie oświadczenia oznacza, iż oświadczenie złożone zostało przez każdego z członków grupy nieformalnej).
W odniesieniu do osób podmiotów:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Beneficjenta, tj. DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, w zakresie niezbędnym do realizacji naboru w ramach Projektu "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +" zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, iż Administratorem Danych Osobowych gromadzonych poprzez stronę: www.inkubatorwielkichjutra.pl jest DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 37, 61-896 Poznań, a dane gromadzone są w celu aplikowania o wsparcie w ramach Projektu "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +"
Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do aplikowania o wsparcie w ramach Projektu "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +"
Oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu dalszego ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych.
Oświadczam również, iż jestem w posiadaniu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych innej/innych osoby/osób wskazanej/wskazanych w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym w zakresie w jakim została/zostały wskazana/wskazane w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym.
Oświadczam, iż osoba/osoby ta/te została/zostały poinformowana/poinformowane, iż Administratorem Danych Osobowych gromadzonych poprzez stronę: www.inkubatorwielkichjutra.pl jest DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 37, 61-896 Poznań, a dane gromadzone są w celu aplikowania o wsparcie w ramach Projektu "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +"
Oświadczam, iż osoba/osoby ta/te została/zostały poinformowana/poinformowane o dobrowolności podania danych osobowych, przy czym podanie danych jest niezbędne do aplikowania o wsparcie w ramach Projektu "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +"
Oświadczam, iż osoba/osoby ta/te została/zostały poinformowana/poinformowane o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu dalszego ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych. W przypadku powzięcia przeze mnie informacji o wniesieniu sprzeciwu w ww. zakresie przez tę/te osobę/osoby, oświadczam, iż o powyższym fakcie poinformuję Administratora Danych Osobowych.
(W przypadku wieloosobowej reprezentacji podmiotu złożenie oświadczenia oznacza, iż oświadczenie złożone zostało przez każdą z osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu).

Oświadczenie dot. zgodności ze standardami dostępności (wymagane)
W odniesieniu do osób indywidualnych (w tym grup nieformalnych) oraz podmiotów:
Oświadczam, iż zgłaszany przeze mnie pomysł w danym naborze jest zgodny z Załącznikiem nr 2. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.


CZĘŚĆ I: DANE POMYSŁODAWCY

DANE POMYSŁODAWCY (PODMIOT):

2. DANE ADRESOWE PODMIOTU:
Proszę o podanie danych adresowych właściwych dla siedziby Pomysłodawcy, tj. ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, jak również adresu strony internetowej Pomysłodawcy.


3. DANE REJESTROWE PODMIOTU:
Proszę o podanie danych rejestrowych podmiotu zgodnie z wpisem do rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej Pomysłodawcy.4. OSOBA/OSOBY UPOWAŻNIONA/UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU:
Proszę o podanie imienia i nazwiska (lub imion i nazwisk) osoby uprawnionej (lub osób uprawnionych) do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Pomysłodawcy (zgodnie z wpisem do rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej Pomysłodawcy albo aktualnym upoważnieniem lub pełnomocnictwem).
Jeżeli, zgodnie z dokumentami prawnymi określającymi funkcjonowanie Pomysłodawcy (na przykład statut, wpis do KRS lub CEIDG, umowa spółki, itp.), do reprezentowania Pomysłodawcy konieczne jest współdziałanie więcej niż jednej osoby, to wszystkie uprawnione osoby powinny zostać wskazane w tym punkcie.
Jeżeli osoba uprawniona działa na podstawie upoważnienia lub pełnomocnictwa, to osoba ta powinna zostać wskazana w tym punkcie. Upoważnienie lub pełnomocnictwo wymagane będzie na etapie podpisania umowy o powierzenie grantu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku stwierdzenia, że upoważnienie lub pełnomocnictwo nie jest skuteczne, Beneficjent może odstąpić od podpisania umowy o powierzenie grantu ze względu na niespełnienie przez pomysł kryteriów formalnych, na podstawie których został wybrany do otrzymania wsparcia.
5. DANE OSOBY DO KONTAKTÓW ROBOCZYCH:
Proszę o podanie imienia i nazwiska, stanowiska oraz danych kontaktowych do osoby wyznaczonej do kontaktów roboczych z Beneficjentem, które umożliwią Beneficjentowi bezpośredni kontakt z Pomysłodawcą, tj. bezpośredni numer telefonu oraz bezpośredni adres e-mail.
UWAGA: Za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail prowadzona będzie korespondencja Beneficjenta z Pomysłodawcą w trakcie całego procesu oceny pomysłu zgodnie z zapisami Procedur realizacji Projektu grantowego. W związku z tym proszę zwrócić szczególną uwagę na to, aby dane kontaktowe wpisane zostały poprawnie!


Proszę również krótko uzasadnić dlaczego podmiot zdecydował się aplikować o wsparcie na innowacyjny pomysł z zakresu rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji
Pole objęte jest limitem 2000 znaków.

CZĘŚĆ II: OPIS POMYSŁU NA INNOWACJĘ SPOŁECZNĄ


Proszę krótko przedstawić pomysł na innowację społeczną podając najważniejsze informacje na jego temat, w tym proszę opisać:
• na czym polega innowacyjność zaproponowanego narzędzia/metody/rozwiązania na tle istniejącej już praktyki – proszę wskazać czym propozycja różni się od obecnie stosowanych – kryterium innowacyjności,
• czy zaproponowane narzędzie/metoda/rozwiązanie może zostać powielone i zastosowane na innym obszarze i/lub w innym miejscu i/lub w innym czasie (jeżeli TAK – proszę uzasadnić odnosząc się do obszaru, miejsca i czasu, jeżeli NIE – proszę opisać odnosząc się do aspektu, w odniesieniu do którego takie ograniczenie występuje, tj. obszaru, miejsca lub czasu) – kryterium replikowalności oraz
• czy występują ograniczenia do zastosowania zaproponowanego narzędzia/metody/rozwiązania, tj. ustawowe i/lub prawne i/lub organizacyjne, itp. (jeżeli NIE – proszę uzasadnić, jeżeli TAK – proszę opisać odnosząc się do aspektu, w odniesieniu do którego takie ograniczenie występuje, tj. ustawowe, prawne lub organizacyjne, inne).

Spełnienie przez pomysł kryterium innowacyjności oraz replikowalności, jak również możliwość jego zastosowania przez odbiorców (tj. brak występowania ograniczeń ustawowych i/lub prawnych i/lub organizacyjnych, itp.) jest warunkiem koniecznym do uzyskania pozytywnej oceny w trakcie ETAP II oceny.

Pole objęte limitem 4000 znaków.Proszę uzasadnić potrzebę zastosowania nowego narzędzia/metody/rozwiązania, w tym proszę opisać:
• konkretny problem (lub problemy) występujący (występujące) w temacie rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji, wraz ze wskazaniem źródła wiedzy na jego (ich) temat,
• przyczyny występowania problemu (lub problemów),
• dlaczego istotne jest, aby zdiagnozowany problem (lub problemy) został (zostały) rozwiązany lub złagodzony (rozwiązane lub złagodzone).

Pole objęte limitem 4000 znaków.Proszę opisać grupę odbiorców zaproponowanego pomysłu, w tym proszę wskazać:
• istotne cechy osób, do których nowe narzędzie/metoda/rozwiązanie jest skierowane (podając na przykład: czy będą to osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji czy osoby z niepełnosprawnościami (z określonym rodzajem niepełnosprawności – jeśli dotyczy), czy będą to osoby z niepełnosprawnościami dorosłe (z określonym rodzajem niepełnosprawności – jeśli dotyczy), czy będą to osoby z niepełnosprawnością w zakresie wybranych czynności z życia społecznego i zawodowego (z określonym rodzajem niepełnosprawności – jeśli dotyczy), itp.
• w jaki sposób grupa odbiorców skorzysta z nowego narzędzia/metody/rozwiązania.

Pole objęte limitem 4000 znaków.Proszę podać szacunkowy całkowity koszt pomysłu i wysokość planowanego wnioskowanego wsparcia finansowego w ramach Projektu.

Pole objęte limitem 1000 znaków.

CZĘŚĆ III: OŚWIADCZENIA


W odniesieniu do osób indywidualnych (w tym grup nieformalnych):
Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która nie posiada zaległości w zapłacie podatków i/lub składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne oraz przeciwko której nie toczy się postępowanie sądowe, administracyjne lub egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań (W przypadku grupy nieformalnej złożenie oświadczenia oznacza, iż oświadczenie złożone zostało przez każdego z członków grupy nieformalnej). Warunek braku zaległości w zapłacie podatków i/lub składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą.
W odniesieniu do osób podmiotów:
Oświadczam/oświadczamy (jako osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentowania podmiotu), iż podmiot, który reprezentuję/reprezentujemy nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
Oświadczam/oświadczamy (jako osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentowania podmiotu) również, iż podmiot, który reprezentuję/reprezentujemy nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, iż Administratorem Danych Osobowych gromadzonych poprzez stronę: www.inkubatorwielkichjutra.pl jest DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 37, 61-896 Poznań, a dane gromadzone są w celu aplikowania o wsparcie w ramach Projektu "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +"
Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do aplikowania o wsparcie w ramach Projektu "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +" Oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu dalszego ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych.
Oświadczam również, iż jestem w posiadaniu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych innej/innych osoby/osób wskazanej/wskazanych w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym w zakresie w jakim została/zostały wskazana/wskazane w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym.
Oświadczam, iż osoba/osoby ta/te została/zostały poinformowana/poinformowane, iż Administratorem Danych Osobowych gromadzonych poprzez stronę: www.inkubatorwielkichjutra.pl jest DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 37, 61-896 Poznań, a dane gromadzone są w celu aplikowania o wsparcie w ramach Projektu "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +".
Oświadczam, iż osoba/osoby ta/te została/zostały poinformowana/poinformowane o dobrowolności podania danych osobowych, przy czym podanie danych jest niezbędne do aplikowania o wsparcie w ramach Projektu "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +"
Oświadczam, iż osoba/osoby ta/te została/zostały poinformowana/poinformowane o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu dalszego ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych. W przypadku powzięcia przeze mnie informacji o wniesieniu sprzeciwu w ww. zakresie przez tę/te osobę/osoby, oświadczam, iż o powyższym fakcie poinformuję Administratora Danych Osobowych.
(W przypadku grupy nieformalnej złożenie oświadczenia oznacza, iż oświadczenie złożone zostało przez każdego z członków grupy nieformalnej).
W odniesieniu do osób podmiotów:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Beneficjenta, tj. DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, w zakresie niezbędnym do realizacji naboru w ramach Projektu "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +" zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, iż Administratorem Danych Osobowych gromadzonych poprzez stronę: www.inkubatorwielkichjutra.pl jest DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 37, 61-896 Poznań, a dane gromadzone są w celu aplikowania o wsparcie w ramach Projektu "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +"
Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do aplikowania o wsparcie w ramach Projektu "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +"
Oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu dalszego ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych.
Oświadczam również, iż jestem w posiadaniu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych innej/innych osoby/osób wskazanej/wskazanych w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym w zakresie w jakim została/zostały wskazana/wskazane w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym.
Oświadczam, iż osoba/osoby ta/te została/zostały poinformowana/poinformowane, iż Administratorem Danych Osobowych gromadzonych poprzez stronę: www.inkubatorwielkichjutra.pl jest DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 37, 61-896 Poznań, a dane gromadzone są w celu aplikowania o wsparcie w ramach Projektu "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +"
Oświadczam, iż osoba/osoby ta/te została/zostały poinformowana/poinformowane o dobrowolności podania danych osobowych, przy czym podanie danych jest niezbędne do aplikowania o wsparcie w ramach Projektu "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +"
Oświadczam, iż osoba/osoby ta/te została/zostały poinformowana/poinformowane o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu dalszego ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych. W przypadku powzięcia przeze mnie informacji o wniesieniu sprzeciwu w ww. zakresie przez tę/te osobę/osoby, oświadczam, iż o powyższym fakcie poinformuję Administratora Danych Osobowych.
(W przypadku wieloosobowej reprezentacji podmiotu złożenie oświadczenia oznacza, iż oświadczenie złożone zostało przez każdą z osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu).

Oświadczenie dot. zgodności ze standardami dostępności (wymagane)
W odniesieniu do osób indywidualnych (w tym grup nieformalnych) oraz podmiotów:
Oświadczam, iż zgłaszany przeze mnie pomysł w danym naborze jest zgodny z Załącznikiem nr 2. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.